Giải câu 101 bài: Ôn tập chương 1 sgk Toán 7 tập 1 Trang 49

  • 1 Đánh giá

Câu 101: trang 49 sgk toán lớp 7 tập 1

Tìm x, biết:

a. ;

b. ;

c. ;

d. .

Bài làm:

a.

hoặc $x=-2,5$

b.

Không có giá trị nào của x thỏa mãn vì trị tuyệt đối của một số luôn luôn không âm.

c.

hoặc $x=-1,427$

d.

hoặc $x+\frac{1}{3}=-3$

Trường hợp 1:

Trường hợp 2:

Vậy hoặc $x=\frac{-10}{3}$

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021