Giải câu 30 bài 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ sgk Toán 7 tập 1 Trang 19

  • 1 Đánh giá

Câu 30

Tìm x , biết :

a.

b.

Bài làm:

a.

<=>

<=>

<=>

<=>

Vậy .

b.

<=>

<=>

<=>

Vậy .

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021