Ở địa phương em, nhân dân đã làm gì để phòng chống lũ lụt?

  • 2 Đánh giá

Câu 2: Trang 40 – sgk lịch sử 4

Ở địa phương em, nhân dân đã làm gì để phòng chống lũ lụt?

Bài làm:

Để phòng chống lũ lụt, thành phố Hà Nội - nơi em sinh sống, đã thực hiện các biện pháp:

  • Hằng năm kiểm tra lại hệ thống đê điều, củng cố khắc phục những khu vực đê yếu.
  • Theo dõi thời tiết để đưa ra các chính sách kịp thời tránh ngập diện rộng trong thành phố.
  • Xây dựng, mở rộng các hệ thống cống thoát nước…
  • 190 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021