Lời giải bài 2,3 Chuyên đề Di truyền và biến dị ở cấp độ tế bào (phần 2)

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Bài 2: Trình bày cơ chế hình thành, hậu quả và ý nghĩa của đột biến số lượng dị bội NST.

- Cơ chế hình thành:

+ Sự phân li của một hay một số cặp NST tương đồng trong nguyên phân hay giảm phân.

+ Các giao tử đột biến thụ tinh tạo cơ thể lệch bội.

- Hậu quả: gây nên một số hội chứng: Đao (3 NST số 21), hội chứng Tocno (XO), Claiphento (XXY),…

- Ý nghĩa:

+ Đột biến lệch nội cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa.

+ Trong chọn giống sử dụng thể lệch bội để xác định vị trí của gen trên NST.

Bài 3: Nêu cơ chế hình thành và ý nghĩa của đột biến số lượng đa bội NST.

- Ý nghĩa: Thể đa bội đóng vai trò trong quá trình tiến hóa vì nó góp phần hình thành loài mới.

(Thể đa bội lẻ không có khả năng phát sinh giao tử).

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021