Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 10: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941) (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 11 bài 10: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941) (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Để khôi phục kinh tế sau chiến tranh, tháng 3/1921 Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích đã:

 • A. ban hành Sắc lệnh hoà bình và Sắc lệnh ruộng đất.
 • B. ban hành Chính sách cộng sản thời chiến.
 • C. ban hành Chính sách kinh tế mới.
 • D. cải cách chính phủ.

Câu 2: Khó khăn lớn nhất của nước Nga Xô viết từ năm 1918 đến năm 1920 là gì?

 • A. Nền kinh tế bị kiệt quệ do chiến tranh tàn phá.
 • B. Chính quyền Xô viết mới thành lập, còn quá non trẻ.
 • C. 14 nước để quốc cấu kết với bọn phản động trong nước mở cuộc tấn công vũ trang vào nước Nga.
 • D. Bọn phản động trong nước ngóc đầu dậy chống phá chính quyền cách mạng.

Câu 3: “NEP” là cụm từ viết tắt của:

 • A. Chính sách cộng sản thời chiến.
 • B. các kế hoạch năm năm của Liện Xô tư năm 1321 đến 1941.
 • C. Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết.
 • D. Chính sách kinh tế mới.

Câu 4: Tháng 3 – 1921 Đảng Bôsêvích Nga quyết định thực hiện

 • A. Cải cách ruộng đất
 • B. Chính sách cộng sản thời chiến
 • C. Chính sách kinh tế mới
 • D. Hợp tác hóa nông nghiệp

Câu 5: Trong Chính sách kinh tế mới, ngành kinh tế nào ở Nga chưa được chú trọng thực hiện cải cách

 • A. Công nghiệp
 • B. Nông nghiệp
 • C. Du lịch
 • D. Thương nghiệp và tiền tệ

Câu 6: Trong nông nghiệp, Chính sách kinh tế mới đề ra chủ trương gì?

 • A. Thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực
 • B. Nông dân phải bán một phần số lương thực dư thừa cho Nhà nước
 • C. Thay thế thuế lương thực từ nộp bằng hiện vật sang nộp bằng tiền
 • D. Cơ giới hóa nông nghiệp

Câu 7: Trong Chính sách kinh tế mới, để nâng cao năng suất lao động đã có nhiều chủ trương quan trọng, ngoại trừ

 • A. Nhà nước chấn chỉnh lại việc tổ chức, sản xuất các ngành kinh tế công nghiệp
 • B. Nhà nước tổ chức lại các xí nghiệp, nhà máy, thành lập các tổ chức nghiệp đoàn
 • C. Nhà nước chuyển các xí nghiệp nhỏ sang hạch oán kinh doanh, cải thiện chế độ tiền lương
 • D. Nhà nước nắm các ngành kinh tế chủ chốt: công nghiệp, giao hông vận tải, ngân hàng, ngoại thương

Câu 8: Ý nghĩa lớn nhất đối với Nga khi thực hiện thành công chính sách kinh tế mới là gì

 • A. Nước Nga đã chiến thắng các thế lực thù địch trong nước, bảo vệ được thành quả cách mạng
 • B. Nước Nga đã chiến thắng các thế lực hù địch từ bên ngoài bao vây, tấn công phá hoại thành quả cách mạng
 • C. Nhân dân Xô viết vượt qua mọi khó khăn, phấn khởi sản xuất, hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế
 • D. Nước Nga phục hồi các công ti tư bản và giải quyết được những quyền lợi cơ bản cho các tầng lớp nhân dân

Câu 9: Nhiệm vụ trọng tâm trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội Liên Xô từ năm từ năm 1925 đến năm 1941 là:

 • A. phát triển công nghiệp nhẹ.
 • B. phát triển công nghiệp quốc phòng.
 • C. phát triển công nghiệp xã hội chủ nghĩa.
 • D. phát triển công nghiệp giao thông vận tải.

Câu 10: Thành tựu lớn nhất của Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ 1925 - 1941 là:

 • A. hoàn thành tập thể hoá nông nghiệp.
 • B. hơn 69 triệu người dân Liên Xô thoát nạn mù chữ.
 • C. đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được tăng lên.
 • D. Liên Xô từ một nước nông nghiệp trở thành cường quốc công nghiệp xã hội chủ nghĩa.

Câu 11: Nhân dân Liên Xô tạm ngừng công cuộc xây dựng đất nước trong khi đang tiến hành kế hoạch 5 năm lần thứ 3 vì:

 • A. các nước đế quốc bao vây, tấn công nên Liên Xô phải tiến hành cuộc chiến tranh giữ nước.
 • B. Liên Xô đã hoàn thành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trước thời hạn.
 • C. Liên Xô chuyển sang kế hoạch xây dựng chủ nghĩa xã hội dài hạn.
 • D. phát xít Đức tấn công Liên Xô tháng 6/1941.

Câu 12: Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (Liên Xô) được thành lập dựa trên yêu cầu nào?

 • A. Sự giúp đỡ từ bên ngoài
 • B. Hợp tác kinh tế giữa các dân tộc trên đất nước Nga
 • C. Tự nguyện, tự quyết của các dân tộc
 • D. Tự liên minh chặt chẽ giữa các dân tộc trên lãnh thổ Xô viết nhằm tăng cường sức mạnh về mọi mặt

Câu 13: Bốn nước Cộng hòa Xô viết đầu tiên trong Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết gồm

 • A. Nga, Ucraina, Lítva và ngoại Cáccadơ
 • B. Nga, Ucraina, Ácách mạngêni và ngoại Cáccadơ
 • C. Nga, Ucraina, Tátgikixtan và ngoại Cáccadơ
 • D. Nga, Ucrana, Bôlêrútxia và ngoại Cáccadơ

Câu 14: Nhiệm vụ trọng tâm trong thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô là

 • A. Hợp tác hóa nông nghiệp
 • B. Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa
 • C. Phát triển các ngành công nghiệp du lịch và dịch vụ
 • D. Đẩy mạnh quan hệ thương mại với các nước xã hội chủ nghĩa

Câu 15: Nhiều kế hoạch dài hạn 5 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội được tiến hành trong giai đoạn 1928 – 1941 ở Liên Xô là do

 • A. Đòi hỏi của công cuộc công nghiệp hóa
 • B. Ý muốn của những người lãnh đạo đất nước
 • C. Yêu cầu cải thiện đời sống của các tầng lớp nhân dân
 • D. Muốn nhanh chóng trở thành quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất thế giới

Câu 16: Tại sao để thực hiện xây dựng chủ nghĩa xã hội nhân dân Liên Xô phải tiến hành công nghiệp hoá?

 • A. Công nghiệp hoá thành công sẽ làm cho Mĩ nể sợ.
 • B. Công nghiệp hoá sẽ trang bị cơ sở vật chất cho Liên Xô.
 • C. Công nghiệp hoá sẽ giúp Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng số 1 thế giới.
 • D. Công nghiệp hoá sẽ giúp Liên Xô từ một nước nông nghiệp trở thành cường quốc công nghiệp xã hội chủ nghĩa.

Câu 17: Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất và lần thứ hai của Liên Xô đều hoàn thành vượt thời gian chứng tỏ điều gì?

 • A. Đã phát huy hết khả năng, trí tuệ và tinh thần của người lao động trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.
 • B. Sự nóng vội đốt cháy giai đoạn của Liên Xô trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội.
 • C. Liên Xô đã trở thành 1 cường quốc công nghiệp đứng số 1 thế giới.
 • D. Liên Xô đã hoàn thành triệt để công nghiệp hoá đất nước.

Câu 18: Thực chất của Chính sách kinh tế mới là

 • A. Nhà nước nắm độc quyền mọi mặt và quản lí các ngành kinh tế
 • B. Coi trọng, bảo vệ quyền lợi, giúp đỡ để các tập đoàn tư bản lớn phục hồi và phát triển sản xuất
 • C. Kịp thời chuyển đổi, quy hoạch lại các nhà máy, xí nghiệp nhỏ để tập trung cho sản xuất lớn
 • D. Chuyển đổi kịp thời từ nền kinh tế do Nhà nước nắm độc quyền mọi mặt sang nền kinh tế nhiều hành phần có sự kiểm soát của nhà nước

Câu 19: Từ chính sách kinh tế mới ở Nga, bài học kinh nghiệm nào mà Việt Nam có thể học tập cho công cuộc đổi mới đấ nước hiện nay?

 • A. Chỉ tập trung phát triển một số ngành kinh tế mũi nhọn
 • B. Quan tâm đến lợi ích của các tập đoàn, tổng công ti lớn
 • C. Chú trọng phát triển một số ngành công nghiệp nặng
 • D. Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần có sự kiểm soát của nhà nước

Câu 20: Yếu tố nào không phải là nguyên tắc tồn tại của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết

 • A. Sự bình đẳng về mọi mặt
 • B. Quyền tự quyết của các dân tộc
 • C. Xây dựng liên minh mạnh, mở rộng quan hệ với bên ngoài
 • D. Sự giúp đỡ lẫn nhau vì mục tiêu xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 10: Liên Xô xây sựng chủ nghĩa xã hội (1921 – 1941)


Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 10: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941) (P2)
 • 46 lượt xem