[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 4: Phép nhân và phép chia hai số nguyên

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 4: Phép nhân và phép chia hai số nguyên trang 65 sgk toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

A. GIẢI CÂU HỎI LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

1. Nhân hai số nguyên khác dấu

Hoạt động 1: Trang 65 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

a) (-4) . 3 = (-4) + (-4) + (-4) = - (4 + 4 + 4) = -12

b) (-5) . 2 = (-5) + (-5) = -10

(-6) . 3 = (-6) + (-6) + (-6) = -18

c) Dấu của tích hai số nguyên khác đều là mang dấu âm.

Thực hành 1: Trang 65 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

a) (-5) . 4 = - (5 . 4) = -20

b) 6 . (-7) = - (6 . 7) = -42

c) (-14) . 20 = -(14 . 20) = -280

d) 51 . (-24) = - (51 . 24) = -1224

Vận dụng 1: Trang 65 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

Chị Mai nhận được số tiền là: 20 . (50 000) + 4 . (-40 000) = 840 000 (đồng).

2. Nhân hai số nguyên cùng dấu

Hoạt động 2: Trang 66 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

a) (+3) . (+4) = 3 . 4 = 12

(+5) . (+2) = 5 . 2 = 10

b) (-1) . (-5) = 5

(-2) . (-5) = 10

Thực hành 2: Trang 66 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

a = (-2) . (-3) = 2 . 3 = 6

b = (-15) . (-6) = 15 . 6 = 90

c = (+3) . (+2) = 3 . 2 = 6

d = (-10) . (-20) = 10. 20 = 200

3. Tính chất của phép nhân các số nguyên

Hoạt động 3: Trang 67 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

aba.bb.a
431212
-2-366
-42-8-8
2-9-18-18

* Nhận xét: a.b = b.a

Hoạt động 4: Trang 67 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

abc(a . b) . ca . (b . c)
4322424
-2-353030
-427-56-56
2-9-35454

* Nhận xét: (a . b) . c = a . (b . c)

Thực hành 3: Trang 68 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

a) P là số dương

b) Q là số âm

Hoạt động 5: Trang 67 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

abca(b+c)ab + ac
4322020
-2-35-4-4
-427-36-36
2-9-3-24-24

* Nhận xét: a(b+c) = ab + ac

Thực hành 4: Trang 68 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

(-2) . 29 + (-2) . (-99) + (-2) . (-30)

= (-2) . [29 + (-99) + (-30)]

= (-2) . (-100)

= 200

4. Quan hệ chia hết và phép chia hết trong tập hợp số nguyên

Hoạt động 6: Trang 68 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

Trung bình mỗi phút tàu lặn được: (-12) : 3 = -4 m.

Thực hành 5: Trang 69 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

a) (- 2 020) : 2 = - 1 010

b) 64 : (-8) = -8

c) (-90) : (-45) = 2

d) (-2 121) : 3 = -707

Vận dụng 2: Trang 69 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

Trung bình trong một phút máy thay đổi được: (-12) : 6 = - 2 độ C.

5. Bội và ước của một số nguyên

Thực hành 6: Trang 69 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

a) – 10 là một bội của 2

b) Ư(5) = {-1; 1; 5; -5}

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 70 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Tính:

a) (-3) . 7; b) (-8) . (-6); c) (+12) . (-20); d) 24 . (+50).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 70 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Tìm tích 213 . 3. Từ đó suy ra nhanh kết quả của các tích sau:

a) (- 213) . 3; b) (- 3) . 213; c) (- 3) . (- 213).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 70 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Không thực hiện phép tính, hãy so sánh:

a) (+4) . (- 8) với 0; b) (- 3) . 4 với 4; c) (- 5) . (- 8) với (+5) . (+8).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 70 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Thực hiện phép tính

a) (- 3) . (- 2) . (- 5) . 4; b) 3 . 2 . (- 8) . (- 5).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 70 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Một kho lạnh đang ở nhiệt độ 8 C, một công nhân cần đặt chế độ làm cho nhiệt độ của kho trung bình cứ mỗi phút giảm đi 2 C. Hỏi sau 5 phút nữa nhiệt độ trong kho là bao nhiêu?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Trang 70 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Bạn Hồng đang ngồi trên máy bay, bạn ấy thấy màn hình thông bảo nhiệt độ bên ngoài máy bay là -28 C. Máy bay đang hạ cánh, nhiệt độ bên ngoài trung bình mỗi phút tăng lên 4 C. Hỏi sau 10 phút nữa nhiệt độ bên ngoài máy bay là bao nhiêu độ C?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7: Trang 70 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Tìm số nguyên x, biết:

a) (- 24) . x = - 120; b) 6 . x = 24.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8: Trang 70 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Tìm hai số nguyên khác nhau a và b thỏa mãn a b và b a.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9: Trang 70 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Tìm tất cả các ước của các số nguyên sau: 6; -1; 13; -25

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 10: Trang 70 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Tìm ba bội của 5; -5

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 11: Trang 70 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Nhiệt độ đầu tuần tại một trạm nghiên cứu ở Nam Cực là – 25 C. Sau 7 ngày nhiệt độ tại đây là – 39 C. Hỏi trung bình mỗi ngày nhiệt độ thay đổi bao nhiêu độ C?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 12: Trang 70 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Sau một quý kinh doanh, bác Ba lãi được 60 triệu đồng, còn chú Tư lại lỗ 12 triệu đồng. Em hãy tính xem bình quân trong một tháng mỗi người lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 74 lượt xem