[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 5: Thực hiện các phép tính

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 5: Thực hiện các phép tính trang 19 sgk toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

A. GIẢI CÂU HỎI LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

1. Thứ tự thực hiện phép tính

Hoạt động 1: Trang 19 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

a) Có các kết quả khác nhau đó vì: Bạn An thực hiện phép tính từ trái sang phải sai thứ tự các phép tính, còn bạn Bình thực hiện đúng theo quy tắc nhân chia trước, cộng trừ sau.

Thực hành 1: Trang 19 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

a) 72 . 19 - 36 : 18 = 1368 – 72 = 1296.

b) 750 : {130 – [(5 . 14 – 65) + 3]}

= 750 : {130 – [(70 – 65) + 3]}

= 750 : {130 – [(5) + 3]}

= 750 : (130 – 128)

= 750 : 2

= 375

Thực hành 2: Trang 19 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

a) (13x- 12) : 5 = 5

<=> 13x- 12 = 25

<=> 13x = 25 + 12

<=> 13x = 25 + 144

<=> 13x = 169

<=> x = 169 : 13

=> x = 13

b) 3x[8 - 2 . (2$^{5}$ - 1)] = 2 022

<=> 3x = 2 022: [8 - 2 . (2$^{5}$ - 1)]

<=> 3x = 2 022 : 2

<=> 3x = 1 011

<=> x = 1 011 : 3

=> x = 337

2. Sử dụng máy tính cầm tay

Thực hành 3: Trang 20 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

Các em sử dụng máy tính cầm tay để thực hiện các phép tính.

a) 93 . (4 237 – 1 928) + 2500 = 217 237.

b) 5 : (64 . 19 + 26 . 35) - 2$^{10}$ = 264 726.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 20 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Tính

a) 2 023 + 25 : 5$^{3}$ + 27;

b) 60 : [7 . (11 - 20 . 6) + 5].

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 21 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Tìm số tự nhiên x, biết:

a) (9x + 2) : 5 = 2;

b) [3 - (8$^{2}$ + 14) : 13]x = 5$^{3}$ + 10$^{2}$.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 21 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Sử dụng máy tính cầm tay, tính:

a) 2 027 - 1 973;

b) 4 + (365 – 289) . 71.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 21 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Bảng sau thể hiện số liệu thống kê danh mục mua văn phòng phẩm của một cơ quan.

Giải câu 4 trang 21 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Tính tổng số tiền mua văn phòng phẩm của cơ quan.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 14 lượt xem