Dựa vào lược đồ, em hãy kể lại cuộc chiến đấu bảo vệ phòng tuyến trên bờ phía nam sông Như Nguyệt của quân ta?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 34 - sgk lịch sử 4

Dựa vào lược đồ, em hãy kể lại cuộc chiến đấu bảo vệ phòng tuyến trên bờ phía nam sông Như Nguyệt của quân ta?

Bài làm:

Cuộc chiến đấu bảo vệ phòng tuyến trên bờ phía nam sông Như Nguyệt của quân ta:

  • Cuối năm 1076, quân Tống kéo theo 10 vạn bộ binh, 1 vạn ngựa, 20 vạn dân phu kéo vào xâm lược nước ta do quách Qùy chỉ huy.
  • Tại các phòng tuyến, quân ta đánh những trận nhỏ nhằm cản bước tiến của giặc.
  • Quân ta chặn đành trên sông Như Nguyệt quân ta và quân giặc đã giao chiến ác liệt tại sông Như Nguyệt.
  • Quân ta lặng lẽ vượt sông rồi đánh bất ngờ vào doanh trại giặc khiến cho giặc khiếp đảm, vội vã bỏ gươm giáo tìm đường tháo chạy.
  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021