Giải câu 1 bài: Ôn tập chương 4

  • 1 Đánh giá

Câu 1:Trang 143-sgk giải tích 12

Số phức thỏa mãn điều kiện nào thì có điểm biểu diễn ở phần gạch chéo trong các hình a, b , c?

Hướng dẫn giải câu 1 bài Ôn tập chương 4

Bài làm:

Giả sử , khi đó số phức z được biểu diễn bởi điểm M(x, y) trên mặt phẳng tọa độ Oxy.

a) Trên hình 71.a, điểm biểu diễn ở phần gạch chéo có hoành độ có hoành độ , tung độ y tùy ý.

Vậy số phức có phần thực có điểm biểu diễn ở hình 71.a.

b) Trên hình 71.b, điểm biểu diễn có tung độ , hoành độ x tùy ý.

Vậy số phức có phần ảo thuộc đoạn [-1, 2].

c) Trên hình 71.c, hình biểu diễn có hoành độ và $x^{2} + y^{2} \leq 4|z| \leq 4$)

Vậy số phực có phần thực thuộc đoạn [-1, 1] và môđun không vượt quá 2.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021