Giải câu 44 bài 5: Luyện tập ba trường hợp bằng nhau của tam giác sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 125

  • 1 Đánh giá

Câu 44 : Trang 124 - sgk toán 7 tập 1

Cho tam giác ABC có = \(\widehat{ C}\). Tia phân giác của góc A cắt BC tại D.

Chứng minh rằng.

a) ∆ADB = ∆ADC.

b) AB=AC.

Bài làm:

Bài 5: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc - cạnh - góc (g.c.g) - Hình học 7 tập 1

Xét ∆ADB và ∆ACD có:

= \(\widehat{ C}\) (gt) (1)

= \(\widehat{ A_{2}}\) (do AD là tia phân giác)

=\(\widehat{ D_{2}}\)

AD cạnh chung.

=> ∆ADB = ∆ADC (g.c.g)

b) Theo câu a ta có: ∆ADB = ∆ADC

=> AB = AC (cạnh tương ứng)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021