Giải câu 7 bài: Luyện tập sgk Toán 7 tập 1 Trang 83

  • 1 Đánh giá

Câu 7: trang 83 - sgk toán 7 tập 1

Ba đường thẳng xx', yy', zz' cùng đi qua điểm O. Hãy viết tên các cặp góc bằng nhau.

Bài làm:

Lưu ý : Hai góc bằng nhau <=> hai góc đối đỉnh.

=> Các cặp góc bằng nhau là :

  • Và :
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021