Phiếu bài tập tuần 23 toán 4 tập hai (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 23 toán 4, đề A. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 20. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ A

Phần 1. Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Trong các số 1820; 3675; 954000; 47205 có:

A. Những số chia hết cho cả 2 và 5 là 1820 và 47205

B. Những số chia hết cho cả 3 và 5 là 3675; 954000 và 47205

C. Số chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5 là 1820

D. Số chia hết cho cả 2, 3, 5 và 9 là 954000

2. Chọn câu trả lời đúng:

a. Trong các phân số các phân số tối giản là:

A.

B.

C.

D.

b. Quy đồng mẫu số hai phân số được hai phân số mới là:

A. và $\frac{36}{63}$

B. và $\frac{28}{63}$

C. và $\frac{28}{20}$

D. và $\frac{36}{20}$

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ chấm:

a. (....)

b. (....)

c. (....)

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Tổng của ba phân số là:

A. B. $\frac{7}{40}$

C. D. $\frac{118}{120}$

5. Điền số thích hợp vào ô trống:

Phần 2. Trình bày chi tiết các bài làm

1. Đặt tính rồi tính:

a. 4765 + 5279 b. 27563 - 9178

c. 1385 x 304 d. 103530 : 435

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

2. Cho hình bình hành ABCD có AB = 14cm; BC = 6cm và chiều cao AH = 4cm (như hình vẽ). Hãy tính chu vi và diện tích của hình bình hành ABCD.

Bài giải:

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

3. Rút gọn rồi tính:

A.

..............................................

..............................................

B.

..............................................

..............................................

C.

..............................................

.............................................

4. Sơ kết học kì năm học 2007 - 2008 lớp 4A có số học sinh đạt loại giỏi, $\frac{2}{5}$ số học sinh đạt loại khá. Hỏi số học sinh đạt loại khá và giỏi trên chiếm bao nhiêu phần số học sinh của lớp ?

Bài giải:

......................................................................

......................................................................

......................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 52 lượt xem