Project Unit 10: Sources of energy

  • 1 Đánh giá

Phần project giúp bạn vận dụng các kiến thức đã học vừa qua của unit 10 để đưa ra những chiến dịch về bảo vệ môi trường. Bài học giúp bạn học khơi dậy sự sáng tạo và thực hành các từ vựng và cấu trúc câu của unit 10. Bài viết sau mang tính tham khảo, bạn đọc có thể tự đưa ra ý tưởng của riêng mình.

Project – Unit 10: Sources of energy

1. Look at the slogans. How are they used? Why are they important? (Nhìn vào những khẩu hiệu. Chúng được sử dụng như thế nào? Tại sao chúng quan trọng?)

  • Going out? Turn it off! (Đi ra ngoài? Tắt điện)
  • Save energy today for a safer tomorrow! (Tiết kiệm năng lượng hôm nay cho một ngày mai an toàn hơn!)

Trả lời:
These slogans used to remind people to save energy. They are important because they are short but it can impact strongly on people’s emotion. (Nó được sử dụng để nhắc nhở mọi người tiết kiệm năng lượng. Chúng quan trọng vì chúng ngắn nhưng lại tác động mạnh mẽ đến cảm xúc cảu mọi người )

2. Write simple slogans in groups about how to save energy. They may be accompanied by pictures. (Viết những khấu hiệu đơn giản trong nhóm về cách bảo vệ môi trường. Chúng có thể được kết hợp với tranh)

Ví dụ:

  • Turn off the TV when you’re not watching. (Tắt ti vi khi bạn không xem.)
  • Take the showers instead of baths. (Tắm vòi sen thay vì tắm bồn.)
  • Don’t leave the fridge door open. (Đừng để cửa tủ lạnh mở.)

Hướng dẫn giải:

  • Reduce garbage! A better world. (Giảm thiểu rác thải. Một thế giới tươi đẹp hơn.)
  • Don’t waste clean water! (Đừng lãng phí nước sạch)
  • Let’s clean the ocean! (Cùng nhau dọn sạch đại dương)

  • 6 lượt xem