Skills 2 Unit 9: Sources of energy

 • 1 Đánh giá

Phần skills 2 sẽ giúp bjan luyện tập 2 kỹ năng Listening (Nghe) và Writing (Viết) theo chủ đề "Sources of energy" (Các nguồn năng lượng) thông qua việc vận dụng từ vựng và ngữ pháp đã học. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

 • 2. Listen to the passage and tick (/) true (T) or false (F) to the statements

 • 3. Listen to the passage again and complete the sentences

Skills 2 – Unit 10: Sources of energy

Listening

1. Look at the picture. Discuss the following in pairs. (Nhìn vào hình. Thảo luận theo cặp)

Giải:

 1. What do you think is unusual about this means of transport? (Bạn nghĩ điều gì không bình thường về loại phương tiện này?)
  =>I think this means of transport uses renewable energy. (Tôi nghĩ phương tiên này sử dụng năng lượng có thể phục hồi được)
 2. Have you seen any transport like this? (Bạn từng thấy loại phương tiện như vậy chưa?)
  => It is like a bus. I see it usually. (Nó trông như là xe buýt. Tôi nhìn thấy nó thường xuyên.)

2. Listen to the passage and tick (/) true (T) or false (F) to the statements. (Nghe bài văn và chọn T đúng (True) hay F sai (False) cho các câu)

Giải:

 1. Non- renewable sources are being used up. (Những nguồn không thể phục hồi sẽ bị sử dụng cạn kiệt.) (T)
 2. Many poor people in developing countries have little electricity. (Nhiều người nghèo ở các nước đang phát triển có rất ít điện.) (T)
 3. Biogas is a new source of energy available for poor people.(Khí đốt là một nguồn năng lượng mới dành cho người nghèo.) (T)
 4. Biogas creates a lot of smoke.(Khí đốt tạo ra nhiều khói.) (F)
 5. The new energy source is not costly.(Nguồn năng lượng mới không tốn kém.) (T)

3. Listen to the passage again and complete the sentences. (Nghe đoạn văn lần nữa và hoàn thành các câu)

Giải:

 1. People in mountainous areas have to gather wood to use as fuel. (Những người ở khu vực miền núi phải nhặt gỗ để sử dụng làm nhiên liệu.)
 2. Biogas is mainly used for cooking and heating. (Khí đốt dược dùng hầu hết cho việc nấu ăn và sưởi ấm.)
 3. Biogas helps solve the problem of indoor air pollution. (Khí đốt giúp giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí trong nhà.)
 4. The use of renewable enrgy sources in developing countries is on the increase. (Việc sử dụng những nguồn năng lượng có thể phục hồi ở những quốc gia đang phát triển ngày càng tăng.)
 5. In the future, the wind and sun will be used as the main environmentally friendly energy sources. (Trong tương lai, gió và mặt trời sẽ được sử dụng như những nguồn năng lượng chính thân thiện với môi trường.)

Audio script:

Energy is fundamental to human beings. Many poor people in developing countries do not have modern sources of energy like electricity or natural gas, with which their life can be improved.
People who live in mountainous areas have to gather wood for fuel. This takes a lot of time. For many people living in rural areas, biogas is the largest energy resource available. The main use of biogas is for cooking and heating, but it can also provide energy for public transport. As biogas is smoke-free, it helps solve the problem of indoor air pollution. Moreover, it’s made from plant waste and animal manure. They cost almost nothing.
The tendency to use renewable energy sources in developing countries is on the increase as non-renewable ones are running outIn the future, the wind and the sun will be used as the most important environmentally friendly energy sources.

Writing

4. Complete the article. Use the phrases below. (Hoàn thành mục báo. Sử dụng những cụm từ sau)

Giải:

THE CHANGING CLIMATE

Problem
We use energy for almost everything we do: (1) for heating our homes, cooking our meals, etc. This use of energy is (2) leading to climate change – the world is heating up. When (3) burning fossil fuels for energy, carbon dioxide is released. Carbon dioxide traps the sun’s heat in the atmosphere and (4) because it can’t escape, it heats the planet. Over the past thirty years, there has been a growing number of extreme weather events, such as floods, droughts and storms.

Solution
We should respect our planet, by (5) investing in renewable energy. We should use sources of energy more wisely, for our future, and the future of the planet.

Dịch:

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Vấn đề
Chúng ta sử dụng năng lượng hầu như cho mọi thứ mà chúng ta làm: để sưởi ấm nhà cửa, nấu ăn... Việc sử dụng năng lượng này dẫn đến việc biến đổi khí hậu - thế giới ngày càng nóng dần lên Khi đốt nhiên liệu hóa thạch cho năng lượng, carbon dioxide được giải phóng. C02 giữ nhiệt của mặt trời trong không khí và bởi vì nó không thể thoát được, nên nó làm nóng trái đất. Hơn 30 năm trước, từng có một số lượng ngày càng nhiều những sự kiện thời tiết nghiêm trọng, như lũ lụt, hạn hán và bão.

Giải pháp
Chúng ta nên bảo vệ hành tinh của chúng ta, bằng cách đầu tư vào năng lượng có thể phục hồi. Chúng ta nên sử dụng nguồn năng lượng khôn ngoan hơn, cho tương lai chúng ta, và tương lai của hành tinh.

5. In pairs, discuss the following ways to save energy. Decide on the five most important ways. Write them in the notebook. (Làm theo cặp, thảo luận những cách sau để tiết kiệm năng lượng. Quyết định 5 cách quan trọng nhất. Viết chúng vào vở)

 • Use electricity more effectively. (Sử dụng diện hiệu quả hơn)
 • Reduce our electricity bills. (Giảm hóa đơn tiền điện của chúng ta.)
 • Turn off the lights before going to bed. (Tắt đèn trước khi đi ngủ.)
 • Use low energy light bulbs. (Sử dụng bóng đèn năng lượng thấp.)
 • Use public transport. (Sử dụng phương tiện công cộng.)
 • Increase the tax on petrol. (Tăng thuế lên xăng)
 • Avoid using cars or motorbikes for short trips. (Tránh sử dụng xe hơi và xe máy cho những chuyến đi ngắn.)
 • Reduce the use of fossil fuels. (Giảm việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch.)

6. Write a short passage about what we should do to save energy. (Viết một đoạn văn ngắn vể cách chúng ta nên làm để tiết kiệm năng lượng)

Giải:

We should use electricity efficiently and remember to turn off the lights when we go out or go to bed. Moreover, we should use the low light bulbs. We also can use public transport more often. If you travel short distance, you had better cycle. If you travel long distance, you should go by train or bus. By small actions, you and all of us can save the world.
(Chúng ta nên sử dụng điện hiệu quả hơn ưà nhớ tắt đèn khi ra ngoài hoặc khi đi ngủ. Hơn nữa, chúng ta nên sử dụng đèn thấp áp. Chúng ta cũng có thể sử dụng phương tiện công cộng thường xuyên hơn. Nếu đi khoảng cách ngắn, bạn nên đi xe đạp. Nếu đi đường dài, bạn nên đi tàu hoặc xe buýt. Chỉ với hành động nhỏ bạn và tất cả chúng ta có thể cứu thế giới này.)


 • 11 lượt xem