Skills 2 Unit 7: Traffic

 • 1 Đánh giá

Phần Skills 2 giúp cho bạn học rèn luyện 2 kỹ năng vô cùng cần thiết trong tiếng Anh đó là Listening (Nghe) và Writing (Viết) thông qua chủ đề Traffic (Giao thông). Bài viết là gợi ý về giải bài tập trong sách giáo khoa.

 • 3. Now listen to the passage and choose the correct answer

Skills 2 – Unit 7: Traffic

Listening

1. Work in groups. Where do you think this picture was taken? Why is it special. (Làm việc theo nhóm. Bạn nghĩ bức hình này đã được chụp ở đâu? Tại sao nó đặc biệt?)

 • I think this picture was taken in Brazil. It was a long traffic jam. The means of transport were a lot of cars and motorbikes.
  (Tôi nghĩ bức hình này được chụp ở Braxin. Nó kẹt xe một hàng dài. Phương tiên bao gồm nhiều xe ô tô và xe máy.)

2. Look at the following headline and chck you answers. (Nhìn vào tựa đề sau và kiểm tra những câu trả lời của em.)

RECORD BREAKING JAM! (KẸT XE PHÁ KỶ LỤC!)

Yesterday, Brazil’s largest city had the world’s longest ever traffic jam. It was 295 kilometers long.
(Hôm qua, Braxin đã có một sự kiện kẹt xe dài nhất trên thế giới ở thành phố lớn nhất Braxin. Nó dài 295km.)

3. Now listen to the passage and choose the correct answer. (Bây giờ nghe bài văn và chọn câu trả lời chính xác.)

Hướng dẫn:

1.B 2.C 3. A 4. C

 1. São Paulo in Brazil has the worst traffic jams.
  (São Paulo ở Braxin có những vụ kẹt xe tệ nhất.)
 2. Big cities often suffer from traffic jams in the rush hour.
  (Những thành phố lớn thường bị kẹt xe vào giờ cao điểm.)
 3. The main cause of the problem is increase in population.
  (Nguyên nhân chính của vấn đề này là việc dân số tăng.)
 4. According to the passage, many road users do not obey traffic rules.
  (Theo đoạn văn, nhiều người sử dụng đường bộ không tuân theo luật giao thông.)

Lời trong băng:

The most common traffic problem in cities around the world is traffic jams. São Paulo in Brazil has the world’s worst daily traffic jams. According to reports, the historical congestion record was set on June 1, 2012, with 295 kilometres of vehicle queues around the city during the evening rush hour. Some other big cities also suffer from serious congestion in the rush hour.
The main cause of this traffic problem is the increase of the population in big cities. So the number of people using the roads has risen several times. The second reason is that the roads are narrow and sometimes are not good enough. Also, many road users have no respect for traffic rules. As a result, this problem is getting worse and worse.

Dịch:

Vấn đề giao thông phổ biến nhất ở các thành phố trên thế giới là kẹt xe. São Paulo ở Brazil có tình trạng kẹt xe tồi tệ nhất thế giới mỗi ngày. Thông qua các báo cáo, lịch sử kẹt xe kỷ lục được ghi lại là vào 1/6/2012 với 295 km một chuỗi các phương tiện xung quanh thành phố trong suốt giờ cao điểm. Một vài thành phố lớn thường có kẹt xe nghiêm trọng vào giờ cao điểm.
Nguyên nhân chính của vấn đề kẹt xe là sự gia tăng dân số ở các thành phố lớn. Vậy nên số lượng người sử dụng phương tiện giao thông tăng lên hàng giờ. Nguyên nhân thứ hai là đường phố rất chật hẹp và thỉnh thoảng khá là tồi tệ. Đồng thời nhiều người đi đường không tôn trọng luật giao thông. Hậu quả là, vấn đề này ngày càng tồi tệ.

Writting

4. Tick the traffic problems in big cities i Viet Nam. (Đánh dấu chọn vào những vấn để giao thông trong những thành phố lớn ở Việt Nam)

 1. Too many people using the road. (Có quá nhiều người sử dụng đường bộ)
 2. Too many vehicles. (có quá nhiều phương tiện xe cộ)
 3. Narrow and bumpy roads. (đường chật hẹp và lầy lội)
 4. Traffic accidents every day. (tai nạn giao thông hàng ngày)
 5. Young people riding their bikes dangerously. (những người trẻ lái xe đạp thật nguy hiểm)

Then write the above in full sentences. (Sau đó viết các vấn đề trên thành câu hoàn chỉnh.)

 1. One of the traffic problems in our big cities is that there are too many people using the roads.
 2. One of the traffic problems in our big cities is that there are too many vehicles on the roads.
 3. One of the traffic problems in our big cities is that Many roads are narrow and bumpy.
 4. One of the traffic problems in our big cities is that There are traffic accidents every day.
 5. One of the traffic problems in our big cities is that Many young people ride their bikes dangerously.

5. Write a paragraph about the traffic problems where you live, or in a town, or a city you know well. Use the cues above, and the following outline. (Viết một đoạn văn vể những vấn để kẹt xe nơi bạn sống, hoặc trong một thị trấn, hoặc một thành phố mà em biết. Sử dụng những gợi ý bên trên, và dàn ý bên dưới.)

My city – Ha Noi city, has bad traffic problems. There are so many vehicles on the streets and alleys, from buses, cars, to motorbikes, bicycles. The city has the most motorbikes in this country. Moreover, the streets are very narrow and bad. They are easily flooded when it rains heavily. The streets and alleys become bumpy after the rain. Many traffic users don’t obey the traffic rules. They usually drive and ride very dangerously. As a result, there are traffic accidents every dav in this city.

Dịch:

Thành phố tôi - Thành phố Hà Nội, có những vấn đề giao thông thật tệ. Có quá nhiều phương tiện giao thông trên những con đường và hẻm nhỏ, từ xe buýt, xe hơi, xe máy, xe đạp. Thành phố có nhiều xe máy nhất nước. Hơn nữa, những con đường rất hẹp và tệ. Chúng thường dễ bị ngập khi trời mưa lớn. Đường xá và hẻm trở nên lầy lội sau cơn mưa. Nhiều người tham gia giao thống khống tuân thủ luật giao thông. Họ thường lái xe và đạp xe rất nguy hiểm. Kết quả là có nhiều tai nạn giao thông xảy ra hàng ngày trong thành phố này.


 • 25 lượt xem