Skills 2 Unit 8: Films

 • 1 Đánh giá

Phần Skills 2 giúp cho bạn học rèn luyện 2 kỹ năng vô cùng cần thiết trong tiếng Anh đó là Listening (Nghe) và Writing (Viết) thông qua chủ đề "Films". Phần này cũng giúp củng cố thêm kiến thức ngữ pháp đọc vào bài viết và sử dụng vốn từ liên quan đến chủ đề. Bài viết là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

 • 1. Nick and his father are talking about Tom Hanks, a Hollywood film star

 • 2. Listen again. Answer the questions below

Skills 2 – Unit 8: Films

Speaking

1. Nick and his father are talking about Tom Hanks, a Hollywood film star. Listen to their conversation and correct the following statements. (Nick và ba anh ta đang nói về Tom Hanks, một ngôi sao phim Hollywood. Nghe đoạn đối thoại của họ và sửa những câu sau.)

Hướng dẫn sửa lại:

 1. Tom Hanks is Nick’s father’s favourite film star. (Tom Hanks là ngôi sao điện ảnh mà ba của Nick yêu thích.)
 2. Tom Hanks isn’t a handsome actor. (Tom Hanks là diễn viên không đẹp trai.)
 3. Tom Hanks has won two Oscars. (Tom Hanks đã giành được hai giải Oscar.)

Audio script:

 • Nick: Who is your favourite film star, Dad?
 • Dad: Tom Hanks, of course.
 • Nick: Tom Hanks? Who is he?
 • Dad: He is one of the most famous and richest actors in Hollywood.
 • Nick: Really? Has he won any awards?
 • Dad: Yes, he has won the Oscar for Best Actor twice Nick: Two Oscars? Amazing! He must bẹ very handsome!
 • Dad: No, he isn’t, he isn’t an atttractive actor, compared to other actors in Hollywood. However, most critics say that he is one of the best actors. Nick: What kind of roles does he often play?
 • Dad: He often plays serious roles such as a soldier in Saving Private Ryan, or a lawyer who has AIDS in Philadelphia. He also appears in many other entertaining films such as Bachelor Party, The Man With One Red Shoe, etc.
 • Nick: Can you recommend one of his best films?
 • Dad: Of course, You’ve Got Mail. It’s one of the biggest comedies of the 1990s.

2. Listen again. Answer the questions below. (Nghe lại. Trả lời các câu hỏi bên dưới)

 1. Which Oscar has Tom Hanks won twice? (Tom Hanks đã hai lần giành được giải Oscar nào?)
  => He has won the Oscar for Best Actor twice. (Anh ta đã hai lần giành được Giải thưởng Oscar cho Diễn viên nam xuất sắc nhất)
 2. What do critics say about Tom Hanks? (Các nhà phê bình nói gì về Tom Hanks?)
  => They say he is one of the best actors in Hollywood. (Họ nói anh ta là một trong những nam diễn viên xuất sắc nhất Hollywood.)
 3. What role does Tom Hanks play in Saving Private Ryan? (Tom Hanks đóng vai gì trong phim Giải cứu binh nhì Ryan?)
  => He plays the role of a soldier in Saving Private Ryan. (Anh ta đóng vai một người lính trong phim Giải cứu binh nhì Ryan.)
 4. Why does Nick's father recommend You've Got Vail to Nick? (Tại sao ba của Nick khuyên cậu ấy xem phim “Bạn có thư”?)
  => Because it is one of the best comedies in the 1990s. (Bởi vì nó là một trong những phim hài hay nhất của những năm 90.)

Writting

3. Make notes about one of your favourite films. (Ghi chú vể một trong những phim yêu thích của bạn.)

 • Name of film, type of film, and actors or director. (Tên phim, loại phim, và diễn viên hay đạo diễn)
  => Forrest Gump, romantic comedy, Tom Hanks. (Phim Forrest Gump, hài lãng mạn, diễn viên Tom Hanks.)
 • The plot: What happens in the film? How is the film? (gripping/moving/hilarious) What about the ending? (Cốt truyện: Chuyện gi xảy ra trong phim? Phim đó như thế nào? (hấp dẫn, cảm động, vui nhộn) Kết thúc ra sao?)
  => It’s about the life of a stupid ugly man, Forrest and his love for a neighbor girl, Jenny. The film is moving and hilarious. The ending is happy, because they have good life and a son. (Nó nói về cuộc đời của một người đàn ông xấu, ngốc Forrest và tỉnh yêu của anh ấy dành cho cô hàng xóm, Jenny. Phim cảm động và hài hước. Kết thúc vui bởi vì họ có cuộc sống tốt cùng một đứa con trai.)
 • Other aspects of the film, The acting, the music, the special effects, the visuals, etc. (Những khía cạnh khác của phim, diễn xuất, âm nhạc, hiệu ứng đặc biệt, hình ảnh...)
  => The acting of two characters is very good. The music is interesting and suitable for film content. The visuals are beautiful with scenery of countryside, crowded cites in USA. (Diễn xuất của hai nhân vật rất hay. Âm nhạc thật tuyệt và phù hợp với nội dung phim. Hình ảnh rất đẹp với những cảnh về miền quê, những thành phố đông đúc ở Mỹ.)
 • Critics’ reviews, you overall opinion. (Đánh giá của nhà phê bình, ý kiến chung của bạn.)
  => Critics say that the film is the best film with moving scenes and meaningful messages. (Các nhà phê bình nói rằng phim này là phim hay nhất với những cảnh xúc động và thông điệp đầy ý nghĩa)
  => I think that the film is so wonderful from actor, actress to visual, music. (Tôi nghĩ rằng phim rất tuyệt từ diễn viên nam, nữ cho đến hình ảnh, âm nhạc.)

4. Write a review of your favourite film. Use the information in 3, and the film review on Nick's blog as a model. You may follow the writing plan below. (Viết một đánh giá cho phim yêu thích của mình. Sử dụng thông tin trong phần 3, và đánh giá phim trên blog của Nick làm mẫu. Bạn có thể theo dàn bài viết bên dưới.)

I really like the film Forrest Gump. It is a romantic comedy with the acting of Tom Hanks.
It’s about the life of a stupid ugly man, Forrest and his love for a neighbor girl, Jenny. The film is moving and hilarious. The ending is happy, because they have good life and a son.
The acting of two characters is very good. The music is interesting and suitable for film content. The visuals are beautiful with scenery of countryside, crowded cites in USA.
Critics say that the film is the best film with moving scenes and meaningful messages.
I think that the film is so wonderful from actor, actress to visual, music.

Dịch:

Tôi thật sự rất thích phim Forrest Gump. Đó là một phim hài lãng mạn với sự diễn xuất của Tom Hanks.
Nó nói ưề cuộc đời của một người đàn ông xấu, ngốc Forrest và tình yêu của anh ấy dành cho cô hàng xóm Jenny. Phim cảm động và hài hước. Kết thúc vui bởi vì họ có cuộc sống tốt cùng một đứa con trai.
Diễn xuất của hai nhân vật rất hay. Ầm nhạc thật tuyệt và phù hợp với nội dung phim. Hình ảnh rất đẹp với những cảnh về miền quê, những thành phố đông đúc ở Mỹ.
Các nhà phê bình nói ràng phim này là phim hay nhất với những cảnh xúc động và thông điệp đầy ý nghĩa.
Tôi nghĩ rằng phim rất tuyệt từ diễn viên nam, nữ cho đến hình ảnh, âm nhạc.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Write a review of your favourite film. Use the information in 3., and the film review on Nick’s blog as a model. You may follow the writing plan below. (Viết một bài bày tỏ ý kiến về bộ phim mà bạn yêu thích. Sử dụng các thông tin ở bài 3, và bài ý kiến về phim trên blog của Nick làm mẫu. Bạn có thể làm theo dàn bài dưới đây.)

=> Xem hướng dẫn giải


 • 11 lượt xem