Ôn tập thi THPT quốc gia môn Sinh chuyên đề Di truyền và biến dị ở cấp độ phân tử (phần 1)Chuyên đề di truyền và biến dị ở cấp độ phân tử (phần 1)

  • 1 Đánh giá

Chuyên đề Di truyền và biến dị ở cấp độ phân tử gồm 3 phần. Phần 1 sau đây cung cấp kiến thức và các dạng bài tập cơ bản về Gen, mã di truyền và quá trình nhân đội ADN.

Gen, mã di truyền và quá trình nhân đội ADN

I. Lý thuyết

1. Khái niệm

- Là một đoạn của phân tử ADN, mang thông tin mã hóa cho một sản phẩm xác định (chuỗi polipeptit hoặc ARN).

2. Cấu trúc

- Mỗi đoạn gen gồm 3 vùng:

+ Vùng điều hòa

+ Vùng mã hóa (ở sinh vật nhân sơ các đoạn exon liên tục, ở sinh vật nhân thực đoạn exon xen kẽ với intron)

+ Vùng kết thúc

- Mã di truyền: là trình tự các Nu trong gen quy định các axit amin trong phân tử protein.

+ Mã di truyền là mã bộ ba.

3. Quá trình nhân đôi ADN

- Quá trình nhân đôi ADN:

+ Bước 1: Tháo xoắn phân tử ADN tạo các chạc chữ Y.

+ Bước 2: Tổng hợp các mạch ADN mới.

+ Bước 3: Hai phân tử ADN mới co xoắn lại.

II. Bài tập

Câu 1: Mã di truyền là gì? Hãy cho biết mã bộ ba mở đầu và kết thúc.

Câu 2: Hãy cho biết quá tình nhân đôi ADN diễn ra theo những nguyên tắc nào?

Câu 3: Một gen chứa đoạn mạch có trình tự nuclêôtit là

. . . A- G - X - T - T - A - G - X - A . . . .

Xác định trình tự nuclêôtit tương ứng trên mạch bổ sung.

Câu 4: Một gen của sinh vật nhân sơ có Guanin chiếm 20% tổng số nuclêôtit của gen. Trên một mạch của gen này có 150 Ađênin và 120 Timin.

Xác định số lượng các loại nucleotit trong gen ?

Câu 5: Trong tế bào nhân sơ, xét một gen dài 4080 A0, có 560 Ađênin. Mạch đơn thứ nhất của gen có 260 Ađênin và 380 Guanin, gen này phiên mã cần môi trường nội bào cung cấp 600 Uraxin.

a,Tính số lượng từng loại nuclêôtit trên gen.

b, Tìm mạch mã gốc của phân tử ADN

Câu 6: Một gen có chiều dài là 5270A0. Gen nhân đôi 5 lần , số nucleotit môi trường cần cung cấp cho quá trình nhân đôi của gen đó là bao nhiêu ?

Câu 7: Một phân tử ADN của vi khuẩn có chiều dài là 34. 106 A0 và A chiếm 30% tổng số nucleotit . Phân tử ADN này nhân đôi liên tiếp hai lần . Tính số nucleotit loại G mà môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi ?

Câu 8: Một phân tử ADN có chiều dài 4080 và có A= 2G. Phân tử ADN này nhân đôi liên tiếp 5 lần . Tính số nucleotit loại A mà môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi?

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải

=> Xem hướng dẫn giải

=> Xem hướng dẫn giải


  • 24 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021