Giải bài 31 sinh 12: Tiến hóa lớn

 • 1 Đánh giá

Trong các bài trước chúng ta đã xem xét các cơ chế làm biến đổi thành phần kiểu gen và tần số alen của quần thể (tiến hóa lớn) dẫn đến hình thành các loài. Bài này nghiên cứu quá trình hình thành các đơn vị trên loài, mối quan hệ giữa các loài nhằm làm sáng tỏ sự phát sinh và phát triển toàn bộ sinh giới trên Trái Đất. Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi.

A. Lý thuyết

I. Tiến hóa lớn và vấn đề phân loại thế giới sống

 • Tiến hóa lớn nghiên cứu quá trình hình thành các đơn vị trên loài, mối quan hệ giữa các loài nhằm làm sáng tỏ sự phát sinh và phát triển toàn bộ sinh giới trên Trái Đất
 • Kết hợp với phân loại giúp
  • Xây dựng được cây phát sinh chủng loại
  • Sáng tỏ mối quan hệ họ hàng giữa các loài
 • Xu hướng tiến hóa:
  • Tạo nên thế giới sinh vật đa dạng
  • Tiến hóa cơ thể thích nghi với các điều kiện sống

II. Một số nghiên cứu thực nghiệm về tiến hóa lớn

 • Thí nghiệm của Borax trên tảo lục: Theo dõi sự hình tập hợp tế bào tảo lục trong môi trường chứa thiên địch
 • Thí nghiệm tìm hiểu sự biến đổi hình thái phân biệt giữa các loài

=> Nguyên nhân: Do đột biến gen điều hòa

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 135 - sgk Sinh học 12

Giải thích quá trình tiến hoá lớn hình thành nên các đơn vị phân loại trên loài bằng sơ đồ tiến hoá phân nhánh.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 135 - sgk Sinh học 12

Tại sao bên cạnh những loài có tổ chức cơ thể rất phức tạp vẫn tồn tại những loài có cấu trúc khá đơn giản?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 135 - sgk Sinh học 12

Một số loài trong quá trình tiến hoá lại tiêu giảm một số cơ quan thay vì tăng số lượng các cơ quan. Nguyên nhân nào sau đây giải thích đúng về hiện tượng này?

A. Do môi trường sống thay đổi đã tạo ra những đột biến mới.

B. Sự tiêu giảm cơ quan giúp sinh vật thích nghi tốt hơn.

C. Có xu hướng tiến hoá quay về dạng tổ tiên.

D. Tất cả các nguyên nhân nêu trên đều đúng.

=> Xem hướng dẫn giải


 • 8 lượt xem
Chủ đề liên quan