Giải bài 43 sinh 12: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái

 • 1 Đánh giá

Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái được thực hiện trong phạm vi quần xã sinh vật và giữa quần xã sinh vật với sinh cảnh của nó. Quá trình đó diễn ra như thế nào và gồm những thành phần nào? Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài 43.

A. Lý thuyết

I. Trao đổi vật chất trong quần xã sinh vật

1. Chuỗi thức ăn

 • Chuỗi thức ăn là một dạy các sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau.
 • Trong chuỗi thức ăn, mỗi loài vừa là sinh vật tiêu thụ mắt xích trước, vừa là sinh vật bị mắt xích sau tiêu thụ
 • Có 2 loại chuỗi thức ăn:
  • sinh vật tự dưỡng --> động vật ăn thực vật --> động vật ăn động vật
  • sinh vật phân giải mùn bã hữu cơ --> động vật ăn sinh vật phân giải --> động vật ăn động vật

2. Lưới thức ăn

 • Lưới thức ăn bao gồm nhiều chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung.

3. Bậc dinh dưỡng

 • Bậc dinh dưỡng cấp 1 (sinh vật sản xuất)
 • Bậc dinh dưỡng cấp 2 (sinh vật tiêu thụ bậc 1)
 • Bậc dinh dưỡng cấp 3 (sinh vật tiêu thụ bậc 2)
 • Bậc dinh dưỡng cấp .....
 • Bậc dinh dưỡng cuối cùng là bậc dinh dưỡng cao nhất

II. Tháp sinh thái

 • Có 3 loại tháp sinh thái:
  • Tháp số lượng
  • Tháp sinh khối
  • Tháp năng lượng

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 194 - sgk Sinh học 12

Thế nào là chuỗi và lưới thức ăn? Cho ví dụ minh hoạ về 2 loại chuỗi thức ăn

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 194 - sgk Sinh học 12

Cho ví dụ về các bậc dinh dưỡng của 1 quần xã tự nhiên và 1 quần xã nhân tạo.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trangg 194 - sgk Sinh học 12

Phân biệt 3 loại sinh thái

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 194 - sgk Sinh học 12

Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Quan sát một tháp sinh khối, chúng ta có thể biết được những thông tin nào sau đây?

A. Các loài trong chuỗi và lưới thức ăn.

B. Năng suất của sinh vật ở mỗi bậc dinh dưỡng.

C. Mức độ dinh dưỡng ở tìm bậc và toàn bộ quần xã.

D. Quan hệ giữa các loài trong quần xã.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 12 bài 43: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái


 • 10 lượt xem
Chủ đề liên quan