Giải Bài Ôn tập chương 3 Phần Bài tập sgk Toán 7 tập 2 Trang 87

  • 1 Đánh giá

Để củng cố về quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài: Ôn tập chương 3 - Phần Bài tập thuộc phần hình học lớp 7. Với phần tóm tắt lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Chi tiết

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 63: Trang 87 - SGK Toán 7 tập 2

Cho tam giác ABC với AC < AB. Trên tia đối của tia BC lấy điểm D sao cho BD = AB. Trên tia đối của tia CB lấy điểm E sao cho CE = AC. Vẽ các đonạ thẳng AD, AE.

a) Hãy so sánh góc ADC và góc AEB.

b) Hãy so sánh các đoạn thẳng AD và AE.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 64: Trang 87 - SGK Toán 7 tập 2

Gọi MH là đường cao của tam giác MNP. Chứng minh rằng: Nếu MN < MP thì HN < HP và (yêu cầu xét hai trường hợp: khi góc N nhọn và khi góc N tù).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 65: Trang 87 - SGK Toán 7 tập 2

Có thể vẽ được mấy tam giác (phân biệt) với ba cạnh là ba trong năm đoạn thẳng có độ dài như sau: 1cm, 2cm, 3cm, 4cm và 5cm?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 66: Trang 87 - SGK Toán 7 tập 2

Đố: Bốn điểm dân cư được xây dựng như hình 58. Hãy tìm vị trí đặt một nhà máy sao cho tổng khoảng cách từ nhà máy đến bốn điểm dân cư này là nhỏ nhất.

Giải Câu 66 Bài Ôn tập chương 3 - Phần Bài tập - sgk Toán 7 tập 2 Trang 87

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 67: Trang 87 - SGK Toán 7 tập 2

Cho tam giác MNP với trung tuyến MR và trọng tâm Q.

a) Tính tỉ số các diện tích của hai tam giác MNP và RPQ.

b) Tính tỉ số các diện tích của hai tam giác MNQ và RNQ.

c) So sánh các diện tích của hai tam giác RPQ và RNQ.

Từ kết quả trên, hãy chứng minh các tam giác QMN, QNP, QPM có cùng diện tích.

Gợi ý: Hai tam giác ở mỗi câu a, b, c có chung đường cao.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 68: Trang 88 - SGK Toán 7 tập 2

Cho góc xOy. Hai điểm A, B lần lượt nằm trên hai cạnh Ox, Oy.

a) Hãy tìm điểm M cách đều hai cạnh góc xOy và cách đều hai điểm A, B.

b) Nếu OA = OB thì có bao nhiêu điểm M thỏa mãn các điều kiện trong câu a?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 69: Trang 88 - SGK Toán 7 tập 2

Cho hai đường thẳng phân biệt không song song a và b, điểm M nằm bên trong hai đường thẳng này. Qua M lần lượt vẽ đường thẳng c vuông góc với a tại P, cắt b tại Q và đường thẳng d vuông góc với b tại R, cắt a tại S. Chứng minh rằng đường thẳng qua M, vuông góc với SQ cũng đi qua giao điểm của a và b.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 70: Trang 88 - SGK Toán 7 tập 2

Cho A, B là hai điểm phân biệt và d là đường trung trực của đoạn thẳng AB.

a) Ta kí hiệu là nửa mặt phẳng bờ d có chưa điểm A (không kể đường thẳng d). Gọi là một điểm của và M là giao điểm của đường thẳng NB và d. Hãy so sánh NB với NM + MA; từ đó suy ra NA < NB.

b) Ta kí hiệu là nửa mặt phẳng bờ d có chứa điểm B (không kể d). Gọi N' là một điểm của . Chứng minh N'B < N'A.

c) Gọi L là một điểm sao cho LA < LB. Hỏi điểm L nằm ở đâu, trong hay trên d?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 30 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021