Giải thí nghiệm 3 bài 33 Hóa 9 Bài 33: Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Thí nghiệm 3 bài 33 Hóa 9

KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi Giải thí nghiệm 3 bài 33 Hóa 9 - Nhận biết muối cacbonat và muối clorua được chúng tôi nêu ra dưới đây để hoàn thiện bài báo cáo tường trình Hóa 9 bài 33.

Thí nghiệm 3: Nhận biết muối cacbonat và muối clorua

  • Có 3 lọ đựng 3 chất rắn ở dạng bột là NaCl, Na2CO3 và CaCO3. Hãy làm thí nghiệm nhận biết mỗi chất trong các lọ trên.
  • Suy ra các thuốc thử nào dùng để nhận biết từng chất trên.
  • Rút ra cách tiến hành nhận biết bằng thực nghiệm như thế nào.

Bài làm:

Thí nghiệm 3: Nhận biết muối cacbonat và muối clorua

Có 3 lọ đựng 3 chất rắn ở dạng bột là NaCl, Na2CO3 và CaCO3. Hãy làm thí nghiệm nhận biết mỗi chất trong các lọ trên.

Dụng cụ hóa chất:

  • Dụng cụ: ống nghiệm, kẹp gỗ, ….
  • Hóa chất: 3 chất rắn ở dạng bột là NaCl, Na2CO3 và CaCO3, nước, dung dịch HCl.

Cách tiến hành:

  • Hòa tan lần lượt từng chất rắn đã cho ở trên vào nước. Chất nào không tan trong nước là CaCO3 còn lại NaCl và Na2CO3 tan trong nước.
  • Cho dung dịch hòa tan vừa thu được tác dụng với dung dịch HCl, chất nào tạo ra khí thì chất đó là Na2CO3 còn lại là NaCl:

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O