Soạn văn bài: Truyện Kiều của Nguyễn Du

  • 1 Đánh giá

Truyện Kiều là kiệt tác bằng chữ Nôm cua văn học dân tộc, kết tinh giá trị hiện thực, giá trị nhân đạo, những thành tựu nghệ thuật tiêu biểu. KhoaHoc xin tóm tắt những kiến thức trọng tâm và hướng dẫn soạn văn chi tiết các câu hỏi. Mời các bạn cùng tham khảo.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1 (Trang 80 SGK) Nêu những nét chính về thời đại, gia đình, cuộc đời của Nguyễn Du đã có ảnh hưởng đến việc sáng tác "Truyện Kiều".

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 (Trang 80 SGK) Kể tóm tắt Truyện Kiều theo ba phần của tác phẩm

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tham khảo thêm

Đề bài: Giới thiệu về Nguyễn Du và Truyện Kiều Ngữ văn 9 tập 1

=> Xem hướng dẫn giải

Phầm tham khảo mở rộng

Câu 1: Tóm tắt giá trị nội dung tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Tóm tắt giá trị nghệ thuật tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm ngữ văn 9: bài Truyện Kiều của Nguyễn Du


  • 18 lượt xem
Chủ đề liên quan