Hợp đồng

 • 1 Đánh giá

Hợp đồng là những văn bản có tính chất pháp lí ghi lại những nội dung thỏa thuận về trách nghiệm nghĩa vụ quyền lợi của hai bên tham gia nhằm đảm bảo thực hiện dúng nghĩa vụ cam kết. KhoaHoc sẽ cùng các bạn tìm hiểu kiên thức trọng tâm và trả lời câu hỏi trong bài

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

I- ĐẶC ĐIỂM CỦA HỢP ĐỒNG

1. Đọc văn bản sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------

HỢP ĐỒNG MUA BÁN SÁCH GIÁO KHOA

- Căn cú vào Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày ... tháng ... năm ... của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản hướng dẫn thi hành của các cấp các ngành.

- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên .

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm ...

Tại địa điển : ...

Chúng tôi gồm :

Bên A :

Công ti cổ phần Sách và Thiết bị trường học ... Sở Giáo dục và Đào tạo...

Địa chỉ : ...

Điện thoại : ... Fax : ...

Tài khoản : ...

Mã số thuế : ...

Đại diện là ông (bà) : ...

Chức vụ : ....

Bên B :

Công ti TNHH : ...

Địa chỉ : ...

Điện thoại : ... Fax : ...

Tài khoản : ...

Mã số thuế : ...

Đại diện là ông (bà) : ...

Chức vụ : ...

Hai bên thoả thuận kí kết Hợp đồng mua bán sách giáo khoa với nội dung và các điều khoản sau :

Điều 1. Nội dung giao dịch : giao, nhận và tiêu thụ sản phẩm sách giáo khoa.

Điều 2. Trách nhiệm và nghĩa vụ bên A

- Bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời sách giáo khoa cho bên B.

- Vận chuyển hàng hoá đến giao cho bên B.

Điều 3. Trách nhiệm và nghĩa vụ của bên B.

- Kiểm tra số lượng, chủng loại, chất lượng và bốc xếp hàng hoá từ phương tiện chuyên chở vào cửa hàng.

- Bảo quản hàng hoá cẩn thận, không để mất mát, hư hỏng.

- Thanh toán đầy đủ và đúng thời gian cho bên A.

- Bán đúng giá đã quy định.

Điều 4. Phương thức thanh toán

- Bên B được hưởng chiết khấu...% tổng giá trị hàng hoá bán được.

- Hằng tháng từ ngày 25 đến 30, hai bên thanh toán với nhau một lần và thống nhất kế hoạch tháng tới.

- Để hàng hoá hư hỏng, mất mát, bên B phải chịu trách nhiệm bồi thường cho bên A.

Điều 5. Hiệu lực của hợp đồng.

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ... tháng ... năm ... đến hết ngày ... tháng ... năm ... Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có điểm nào chưa phù hợp thì hai bên sẽ bàn bạc đi đến thống nhất cách giải quyết.

Hợp đồng này được thành lập thành 2 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.

Đại diện bên A Đại diện bên B

(Chức vụ, kí, ghi rõ họ tên và đóng dấu) (Chức vụ, kí, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

2. Trả lời câu hỏi

a) Tại sao cần có hợp đồng?

b) Hợp đồng ghi lại nội dung gì?

c) Nội dung cần ghi lại những yêu cầu nào?

d) Em hãy kể tên một hợp đồng mà em biết

Trả lời:

a) Mục đích của hợp đồng: Ghi lại nội dung thoả thuận về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của hai bên tham gia giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện đúng thoả thuận đã cam kết.

b) Nội dung:

Phần mở đầu:

 • Quốc hiệu và tiêu ngữ
 • Tên hợp đồng
 • Thời gian, địa điểm
 • Họ tên, chức vụ, địa chỉ của các bên kí hợp đồng.

Phần nội dung:

 • Ghi lại nội dung của hợp đồng theo từng điều khoản đã được thống nhất giữa các bên.

Phần kết thúc:

 • Ghi chức vụ, chữ kí, họ tên của đại diện các bên tham gia kí kết trong hợp đồng và xác nhận dâu của cơ quan (nếu có).

c) Phần nội dung ghi lại nội dung của hợp đồng theo từng điều khoản đã được thống nhất giữa các bên.

d) Hãy kể tên một số hợp đồng mà em biết: hợp đồng bán nhà, hợp đồng bán đất, hợp đồng thuê nhà,...

II- CÁCH LÀM HỢP ĐỒNG

Đọc lại hợp đồng mua bán sách giáo khoa ở mục I và trả lời câu hỏi:

Nội dung:

Phần mở đầu:

 • Quốc hiệu và tiêu ngữ
 • Tên hợp đồng
 • Thời gian, địa điểm
 • Họ tên, chức vụ, địa chỉ của các bên kí hợp đồng.

Phần nội dung:

 • Ghi lại nội dung của hợp đồng theo từng điều khoản đã được thống nhất giữa các bên.

Phần kết thúc:

 • Ghi chức vụ, chữ kí, họ tên của đại diện các bên tham gia kí kết trong hợp đồng và xác nhận dâu của cơ quan (nếu có).

Lời văn của hợp đồng phải đảm bảo chặt chẽ, chính xác.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: trang 139 sgk Ngữ văn 9 tập 1

Hãy lựa chọn những tình huống cần viết hợp đồng trong các trường hợp sau đây:

a) Trường em đề nghị với các cơ quan cấp trên cho phép sửa chữa, hiện đại hoá các phòng học.

b) Gia đình em và cửa hàng vật liệu xây dựng thống nhất với nhau về mua bán.

c) Xã em và Công ti Thiên Nông thống nhất đặt đại lí tiêu thụ sản phẩm phân bón, thuốc trừ sâu.

d) Thầy Hiệu trưởng chuyển công tác, cần bàn giao công việc cho thầy Hiệu trưởng mới.

e) Hai bên thoả thuận với nhau về việc mua nhà

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 139 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Hãy ghi lại phần mở đầu, các mục lớn trong phần nội dung, phần kết thúc và dự kiến các diều cần cụ thể hóa cho bản hợp đồng thuê nhà

=> Xem hướng dẫn giải

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Trình bày những nội dung chính trong bài: "Hợp đồng". Bài học nằm trong chương trình ngữ văn 9 tập 2.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm ngữ văn 9 bài: Hợp đồng


 • 4 lượt xem
Chủ đề liên quan