Trắc nghiệm Đại số 7 bài 7: Đa thức một biến

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 7: Đa thức một biến Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Đa thức nào dưới đây là đa thức một biến?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

 • A.
 • B.
 • C. 2
 • D.

 • A. 6
 • B. 7
 • C. 4
 • D. 5

 • A. A = -35
 • B. A = 53
 • C. A = 33
 • D. A = 35

Câu 7: Đa thức nào sau đây được gọi là đa thức một biến

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8:Cho đa thức . Câu nào sau đây là sai:

 • A.Bậc của p(x) là 7
 • B.Hệ số cao nhất của p(x) là 8
 • C.Hệ số tự do của p(x) là 2
 • D.Hệ số của các lũy thừa bậc 6, bậc 4, bậc 3, bậc 2 bằng 0

Câu 9: Viết một đa thức một biết có hai hạng tử mà hệ số cao nhất là 5, hệ số tự do là -1

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.A,B,C đều sai

Câu 10: Cho đa thức .Tính giá trị của $p(x)$ tại x=8

Câu nào sau đây đúng:

 • A.p(x)=0
 • B.p(x)=64
 • C.p(x)=128
 • D.Một kết quả khác A,B,C
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 7: Đa thức một biến sgk Toán 7 tập 2 trang 41


 • 26 lượt xem