Trắc nghiệm Hình học 7 Bài 1: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Bài 1: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Cho tam giác ABC có AB<AC<BC. câu nào sau đây đúng

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 2: So sánh các cạnh của tam giác DEF, biết $\widehat{D}=80; \widehat{E}=40. Câu nào sau đây đúng:

 • A.EF>DE>DF
 • B.EF>DF>DE
 • C.DE>DF>EF
 • D.DF>DE>EF

Câu 3: Cho tam giác MNP có . Câu nào sau đây đúng:

 • A.PN là cạnh dài nhất
 • B.MN=MP
 • C. là tam giác vuông cân
 • D.A,B,C đều đúng

Câu 4: Cho tam giác ABC với . Tính số đo các góc của tam giác ABC

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: Cho tam giác OPQ với , kẻ OH vuông góc với PQ tại H. Hãy so sánh HP và HQ.

 • A.HP>HQ
 • B.HP=HQ
 • C.HP<HQ

Câu 6: Ba cạnh của tam giác có độ dài là 6cm, 7cm, 8cm. Góc lớn nhất là góc:

 • A. Đối diện với cạnh có độ dài 6cm
 • B. Đối diện với cạnh có độ dài 7cm
 • C. Đối diện với cạnh có độ dài 8cm
 • D. Ba cạnh có độ dài bằng nhau

Câu 7: Cho tam giác ABC có . câu nào sau đây đúng?

 • A.AB>AC
 • B.AC<BC
 • C.AB>BC
 • D.Một đáp số khác

Câu 8: Cho tam giác ABC có . Vẽ $AH \perp BC$ (H $\in$ BC). Trên tia đối của tia HA lấy điểm D sao cho HD=HA. Câu nào sau đây sai:

 • A.AC>AB
 • B.DB>DC
 • C.DC>AB
 • D.AC>BD

Câu 9: Cho tam giác ABC có . Câu nào sau đây sai:

 • A.AC<AB
 • B.CD<BC
 • C.DE<DC
 • D.BC>DE

Câu 10: Cho có AB=10cm, AC=8cm, BC=6cm. So sánh nào sau đấy đúng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải Bài 1: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác sgk Toán 7 tập 2 Trang 53


 • 28 lượt xem