Trắc nghiệm Hình học 7 bài 2: Hai đường thẳng vuông góc

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 2: Hai đường thẳng vuông góc Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Chọn hai đường thẳng aa' và bb' vuông góc với nhau tại O. Hãy chỉ ra câu sai trong các câu sau:

 • A. ∠b'Oa' = 90°
 • B. ∠aOb = 90°
 • C. aa' và bb' không thể cắt nhau
 • D. aa' là đường phân giác của góc bẹt bOb'

Câu 2: Hai đường thẳng xx’và yy’ cắt nhau tại O. Chúng được gọi là hai đường thẳng vuông góc khi:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D. Cả A, B, C đều đúng

 • A. Đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng đó
 • B. Đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng đó
 • C. Đường thẳng cắt đoạn thẳng đó
 • D. Đưởng thẳng vuông góc với đoạn thẳng tại trung điểm của đoạn thẳng đó

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: Chọn câu phát biểu đúng

 • A. Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc
 • B. Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau
 • C.Hai đường thẳng vuông góc chỉ tạo thành một góc vuông
 • D. Hai dường thẳng vuông góc tạo thành hai góc vuông

Câu 6: Nếu đường thẳng xy là đường trung trực của đoạn thẳng AB thì :

 • A.xy AB tại I và I là trung điểm của đoạn thẳng AB
 • B.xy AB
 • C.xy đi qua trung điểm của đoạn thẳng AB
 • D.Cả A, B, C đều đúng

 • A. Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc
 • B. Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau
 • C. Hai đường thẳng vuông góc thì trùng nhau
 • D. Cả ba đáp án A, B, C đều sai

Câu 8: Đường thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại M. Đường thẳng AB là đường trung trực của đoạn thẳng CD khi

 • A. AB CD
 • B. AB CD và MC = MD
 • C. AB CD ; M ≠ A; M ≠ B
 • D. AB CD và MC +MD = CD

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 10: Cho đoạn thẳng AB dài 25cm.Gọi O là trung điểm và d là đường trung trực của đoạn thẳng AB. Trên đường thẳng d đặt hai đoạn OC=OD=10cm. Câu nào sau đây sai:

 • A.OA=OB=12,5cm
 • B.Độ dài đoạn thẳng CD lớn hơn độ dài đoạn thẳng AB
 • C.Đường thẳng AB là đường trung trực của đoạn thẳng CD
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 2: Hai đường thẳng vuông góc sgk Toán 7 tập 1 Trang 83 87


 • 12 lượt xem