Trắc nghiệm Hình học 7 bài 5: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc cạnh góc (g.c.g)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 5: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc cạnh góc (g.c.g) Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Cho tam giác DEF có . Tia phân giác của góc D cắt EF tại I . Ta có

 • A.∆ DIE = ∆ DIF
 • B.DE = DF
 • C.IE = IF.;DI = EF
 • D.Cả A, B,C đều đúng

Câu 2: Cho tứ giác ABCD, AB//DC. AD//BC, O là giao của AC và BD. Câu nào sau đây đúng:

 • A. AB=DC, AD=BC
 • B. OA=OB, OC=OD
 • C.A, B đều đúng
 • D.A đúng, B sai

Câu 3: Cho góc xOy khác góc bẹt. Trên tia phân giác của góc xOy lấy điểm I tùy ý, qua I vẽ đường thẳng vuông góc với OI cắt Ox ở E và cắt Oy ở F

 • A.
 • B.IE=IF
 • C.OE=OF
 • D.A,B,C đều đúng

Câu 4: Cho tam giác nhọn ABC, vẽ tia phân giác của góc BAC cắt BC tại D.Từ D vẽ DE song song với AC (E AB) và DF song song với AB (F AC). So sánh chi vi của hai tam giác AED và AFD.

 • A.
 • B.
 • C.

Câu 5: Cho tam giác ABC và tam giác NPM có BC = PM; ∠B = ∠P. Cần điều kiện gì để tam gác ABC bằng tam giác NPM theo trường hợp góc – cạnh – góc?

 • A. ∠M = ∠A
 • B. ∠A = ∠P
 • C. ∠C = ∠M
 • D. ∠A = ∠N

Câu 6: Cho hai tam giác ABC và tam giác MNP có ∠A = ∠M, ∠B = ∠N. Cần điều kiện gì để hai tam giác ABC và tam giác MNP bằng nhau theo trường hợp góc - cạnh – góc?

 • A. AC = MP
 • B. AB = MN
 • C. BC = NP
 • D. AC = MN

Câu 7:Cho tam giác ABC và tam giác MNP có ∠B = ∠N = 90°; AC = MP, ∠C = ∠M. Phát biểu nào sau đây đúng?

 • A. ΔABC = ΔPMN
 • B. ΔACB = ΔPMN
 • C. ΔBAC = ΔMNP
 • D. ΔABC = ΔPNM

Câu 8:Cho góc nhọn xOy, Oz là tia phân giác của góc đó. Qua điểm A thuộc tia Ox kẻ song song với Oy cắt Oz tại M. Qua M kẻ đường song song với Ox cắt Oy tại B. Chọn câu đúng

 • A. OA > OB; MA > MB
 • B. OA = OB; MA = MB
 • C. OA < OB; MA < MB
 • D. OA < OB; MA = MB

Câu 9: Cho đoạn thẳng AB, O là trung điểm của đoạn thẳng AB. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AB vẽ các tia Ax, By vuông góc với AB. Gọi C là một điểm thuộc tia Ax. Đường vuông góc với OC tại O cắt tia By tại D. Khi đó

 • A. CD = AC + BD
 • B. CD = AC - BD
 • C. AC = DC + BD
 • D. AC = CD - BD

Câu 10: Cho hai tam giác bẳng nhau ABC và MNP. Biết và $\widehat{B}=70$. Số đo của $\widehat{P}$ là:

 • A.60
 • B.70
 • C.50
 • D.Một kết quả khác
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 5: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc cạnh góc (g.c.g) sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 121 125


 • 157 lượt xem