Trắc nghiệm Đại số 7 bài 9: Nghiệm của đa thức một biến

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 9: Nghiệm của đa thức một biến Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Cho đa thức . Trong các số sau, số nào là nghiệm của đa thức đã cho:

 • A. -9
 • B. 1
 • C. -1
 • D. -4

 • A. x = 1; x = -2
 • B. x = 0; x = -1; x = -2
 • C. x = 1; x = 2
 • D. x = 1; x = -2; x = 2

 • A. {4; 14}
 • B. {-4; 14}
 • C. {-4; -14}
 • D. {4; -14}

 • A. 2 và 3
 • B. 1 và - 6
 • C. -3 và -6
 • D. -3 và 8

 • A. -16
 • B. 8
 • C. 4
 • D. 0

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 0
 • D. 3

Câu 7: Số nào sau đây là nghiệm của đa thức

 • A.6
 • B.7
 • C.8
 • D.9

Câu 8: Hai số nào trong bốn số -1;-3;1;3 là nghiệm của đa thức

 • A.-1 và 1
 • B.-3 và 3
 • C.-1 và 3
 • D.1 và -3

Câu 9: Cho đa thức . Khẳng định nào sau đây là đúng:

 • A.G(x) không có nghiệm
 • B.G(x) có một nghiệm
 • C.G(x) có hai nghiệm
 • D.A,B,C đều sai

Câu 10: Tìm nghiệm của đa thức . Câu nào sau đây đúng:

 • A.2 và 3
 • B.-2;2 và 3
 • C.-2;-3;2 và 3
 • D.0;2;-3
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 9: Nghiệm của đa thức một biến sgk Toán 7 tập 2 trang 47


 • 17 lượt xem