Giải câu 8 bài: Ôn tập chương 2

  • 1 Đánh giá

Câu 8: Trang 90 - sgk giải tích 12

Giải các bất phương trình:

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

a)

<=>

<=>

<=>

<=>

<=>

<=>

b)

<=>

Đặt

<=>

<=>

<=>

<=>

c)

<=>

<=>

<=>

<=>

d)

Đặt

<=>

<=>

<=>

<=>

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021