Giải bài 9: Nghiệm của đa thức một biến sgk Toán 7 tập 2 trang 47

  • 1 Đánh giá

Có giá trị nào của biến làm cho đa thức nhận giá trị bằng 0 không? Để giải đáp câu hỏi này, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài 9: Nghiệm của đa thức một biến. Với lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài học gồm 2 phần:

  • Lý thuyết cần biết
  • Hướng dẫn giải bài tập SGK

A. Lý thuyết cần biết

1. Nghiệm của đa thức một biến

Nếu tại , đa thức P(x) có giá trị bằng 0 thì ta nói a (hoặc ) là một nghiệm của đa thức đó.

2. Số nghiệm của đa thức một biến

  • Một đa thức (khác đa thức không) có thể có một nghiệm, hai nghiệm,.... hoặc không có nghiệm
  • Người ta chứng minh được rằng số nghiệm của một đa thức (khác đa thức không) không vượt quá bậc của nó.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 54: trang 48 sgk Toán 7 tập 2

Kiểm tra xem:

a) có phải là nghiệm của đa thức $P(x) = 5x + \frac{1}{2} $không.

b) Mỗi số có phải là một nghiệm của đa thức $Q(x) = x^2- 4x + 3 $không.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 55: trang 48 sgk Toán 7 tập 2

a) Tìm nghiệm của đa thức

b) Chứng tỏ rằng đa thức sau không có nghiệm:

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 56: trang 48 sgk Toán 7 tập 2

Đố: Bạn Hùng nói: "Ta chỉ có thể viết được một đa thức một biến có một nghiệm bằng 1".

Bạn Sơn nói: " Có thể viết được nhiều đa thức một biến có một nghiệm bằng 1"

Ý kiến của em?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm Đại số 7 bài 9: Nghiệm của đa thức một biến


  • 76 lượt xem