Trắc nghiệm địa lí 8 bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 8 bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Lá cờ của ASEAN lấy biểu trưng là loại cây trồng nào của khu vực?

 • A. Cây cao su
 • B. Cây cà phê
 • C. Cây lúa
 • D. Cây ngô

Câu 2: Hiệp hội các nước Đông Nam Á được thành lập vào năm nào?

 • A. 1965
 • B. 1966
 • C. 1967
 • D. 1968

Câu 3: Mặt hàng xuất khẩu chính của nước ta sang ASEAN là

 • A. gạo
 • B. cà phê
 • C. cao su
 • D. thủy sản

Câu 4: Khi tham gia vào ASEAN, Việt Nam gạp phải những khó khăn nào:

 • A. Chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế - xã hội.
 • B. Khác biệt về thể chế chính trị.
 • C. Bất đồng về ngôn ngữ.
 • D. Tất cả đều đúng

Câu 5: Việt Nam tham gia vào Hiệp hội các nước Đông Nam Á vào năm:

 • A. 1995
 • B. 1996
 • C. 1997
 • D. 1998

Câu 6: Nước nào chưa tham gia vào Hiệp hội các nước Đông Nam Á:

 • A. Mi-an-ma
 • B. Cam-pu-chia
 • C. Lào
 • D. Đông Ti-mo

Câu 7: Hiệp hội các nước Đông Nam Á có bao nhiêu thành viên?

 • A. 9
 • B. 10
 • C. 11
 • D. 12

Câu 8: Dự án hành lang Đông-Tây tại lưu vực sông Mê Công gồm:

 • A. Việt Nam
 • B. Lào, Cam-pu-chia
 • C. Đông bắc Thái Lan
 • D. Tất cả đều đúng

Câu 9: Những lợi thế về kinh tế của miền nào ở nước ta sẽ được khai thác khi dự án phát triển hành lang Đông-Tây được thực hiện?

 • A. Miền Bắc
 • B. Miền Trung
 • C. Miền Nam
 • D. Tất cả đều đúng

Câu 10: Những năm đầu các nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam hợp tác về lĩnh vực:

 • A. Kinh tế
 • B. Giáo dục
 • C. Văn hóa
 • D. Quân sự

Câu 11: Tam giác tăng trưởng kinh tế XI-G1Ô-RI được lập từ năm nào?

 • A. 1985
 • B. 1987
 • C. 1989
 • D. 1991

Câu 12: Các nước nào đã lập tam giác tăng trưởng kinh tế?

 • A. Ma-lai-xi-a - In-đô-nê-xi-a - Xin-ga-po
 • B. Ma-lai-xi-a - Việt Nam - Xin-ga-po
 • C. Ma-lai-xi-a - Thái Lan - Xin-ga-po
 • D. Ma-lai-xi-a - Mi-an-ma - Xin-ga-po

Câu 13: Việt Nam gia nhập ASEAN vào năm nào

 • A. 1967
 • B. 1984
 • C. 1995
 • D. 1997

Câu 14: Mục tiêu chung của ASEAN là

 • A. Giữ vững hòa bình, an ninh, ổn định khu vực.
 • B. Xây dựng một công đồng hòa hợp.
 • C. Cùng nhau phát triển kinh tế -xã hội.
 • D. Cả 3 ý trên.

Câu 15: Tam giác tăng trưởng kinh tế XI-GIÔ-RI là hợp tác của 3 quốc gia nào:

 • A. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia
 • B. Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, In-đô-nê-xi-a
 • C. Thái Lan, Mi-an-ma, Ma-lai-xi-a
 • D. Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Thái Lan

Câu 16: Sự hợp tác để phát triển kinh tế-xã hội của các nước ASEAN biểu hiện qua:

 • A. Sử dụng đồng tiền chung trong khu vực
 • B. Hình thành một thị trường chung
 • C. Cùng hợp tác để sản xuất ra sản phẩn
 • D. Tăng cường trao đổi hàng hóa giữa các nước.

Câu 17: Sự hợp tác để phát triển kinh tế-xã hội của các nước ASEAN không biểu hiện qua:

 • A. Nước phát triển hơn đã giúp cho các nước thành viên.
 • B. Sử dụng đồng tiền chung trong khu vực
 • C. Xây dựng các tuyến đường giao thông.
 • D. Phối hợp khai thác và bảo vệ lưu vực sông Mê Công.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)


 • 163 lượt xem