Trắc nghiệm địa lí 8 bài 34: Các hệ thống sông lớn ở nước ta

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 8 Bài 33: Đặc điểm sông ngòi Việt Nam. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Số sông dài trên 10km chảy trên lãnh thổ nước ta là

 • A. 1230 sông
 • B. 2360 sông
 • C. 2630 sông
 • D. 2310 sông

Câu 2: Hệ thống sông Đồng Nai - Vàm Cỏ gồm những sông nào

 • A. La Ngà, Đồng Nai, sông Bé, Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây
 • B. La Ngà, Đồng Nai, sông Bé, Vàm Cỏ Đông, Long An
 • C. Tân An, Đồng Nai, sông Bé, Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây
 • D. sông Sài Gòn, Đồng Nai, sông Bé, Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây

Câu 3: Nước ta có mấy hệ thống sông lớn:

 • A. 5
 • B. 7
 • C. 9
 • D. 11

Câu 4: Sông nào ở vùng nào nước ta có chế độ nước thất thường, mùa lũ kéo dài 5 tháng, cao nhất vào tháng 8?

 • A. Sông Hồng.
 • B. Sông Cửu Long.
 • C. Sông Gianh.
 • D. Tất cả đều đúng.

Câu 5: Đặc điểm lũ của sông ngòi Bắc Bộ

 • A. Lũ lên chậm và rút chậm
 • B. Lũ lên nhanh rút chậm
 • C. Lũ lên nhanh rút nhanh
 • D. Lũ lên chậm rút nhanh

Câu 6: Đỉnh lũ của sông ngòi Bắc Bộ vào tháng mấy:

 • A. Tháng 8
 • B. Tháng 9
 • C. Tháng10
 • D. Tháng 11

Câu 7: Tiêu biểu cho khu vực sông ngòi là hệ thống sông nào?

 • A. Sông Thái Bình.
 • B. Sông Hồng.
 • C. Sông Kỳ Cùng.
 • D. Sông Mã.

Câu 8: Đặc điểm chế độ của nước sông ngòi Nam Bộ

 • A. Lượng nước lớn, chế độ nước theo mùa nhưng điều hòa hơn sông ngòi Bắc Bộ và Trung Bộ.
 • B. Lưu lượng nước ít, chế độ theo mùa nhưng điều hòa hơn sông ngòi Bắc Bộ và Trung Bộ.
 • C. Lượng nước lớn quanh năm, chế độ nước sông rất điều hòa.
 • D. Lưu lượng nước ít, chế độ theo mùa nhưng khắc nghiệt hơn sông ngòi Bắc Bộ và Trung Bộ.

Câu 9: Sông Mê Công chảy qua bao nhiêu quốc gia :

 • A. 5
 • B. 6
 • C. 7
 • D. 8

Câu 10: Hệ thống sông có diện tích lưu vực chảy trên lãnh thổ nước ta lớn nhất

 • A. Sông Hồng
 • B. Sông Mã
 • C. Sông Đồng Nai
 • D. Sông Cửu Long

Câu 11: Sông ngòi Trung Bộ có đặc điểm:

 • A. Ngắn.
 • B. Dốc.
 • C. Lũ lên nhanh đột ngột.
 • D. Tất cả đều đúng.

Câu 12: Sông ngòi ở vùng nào ở nước ta có chế độ nước theo mùa điều hòa?

 • A. Bắc Bộ.
 • B. Trung Bộ.
 • C. Nam Bộ.
 • D. Tất cả đều sai.

Câu 13: Sông nào có diện tích lưu vực lớn nhất nước từ?

 • A. Sông Hồng.
 • B. Sông Mê Công.
 • C. Sông Đồng Nai.
 • D. Sông Mã.

Câu 14: Sông lớn nhất Đông Nam Á chảy qua nước ta là:

 • A. Sông Xê-xan.
 • B. Sông Xrê-pốc.
 • C. Sông Mê Công.
 • D. Sông Hồng.

Câu 15: Chiều dài dòng chính của sông Mê Công là:

 • A. 3.500km
 • B. 4.000km
 • C. 4.300km
 • D. 4.500km

Câu 16: Diện tích lưu vực các sông lớn ở nước ta phần nhiều:

 • A. Dưới 10.000km2
 • B. Khoảng 10.000km2.
 • C. Trên 10.000km2.
 • D. Tất cả đều sai
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 34: Các hệ thống sông lớn ở nước ta


 • 111 lượt xem