Giải toán 6 cánh diều

Dưới đây là toàn bộ bài giải sách Toán 6 Cánh Diều - bộ sách được đại học sư phạm xuất bản. Cách hướng dẫn, trình bày lời giải chi tiết, dễ hiểu. Học sinh muốn xem bài nào thì click vào tên bài để xem. Cánh diều toán 6 KhoaHoc

Mục lục bài giải toán 6 tập 1 sách cánh diều

CHƯƠNG I. SỐ TỰ NHIÊN

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 1: Tập hợp

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 2: Tập hợp các số tự nhiên

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 3: Phép cộng, phép trừ các số tự nhiên

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 4: Phép nhân, phép chia các số tự nhiên

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 5: Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 6: Thứ tự thực hiện các phép tính

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 7: Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 8: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 9: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 10 : Số nguyên tố. Hợp số

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 11 : Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 12: Ước chung và ước chung lớn nhất

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 13: Bội chung và bội chung lớn nhất

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương I

CHƯƠNG II. SỐ NGUYÊN

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 1: Số nguyên âm

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 2: Tập hợp các số nguyên

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 3: Phép cộng các số nguyên

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 4: Phép trừ số nguyên, quy tắc dấu ngoặc

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 5: Phép nhân các số nguyên

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 6: Phép chia hết hai số nguyên. Quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyên

CHƯƠNG III. HÌNH HỌC TRỰC QUAN

[Cánh Diều] Giải toán 6 hình học bài 1: Tam giác đều, hình vuông, lục giác đều

[Cánh Diều] Giải toán 6 hình học bài 2: Hình chữ nhật - Hình thoi

[Cánh Diều] Giải toán 6 hình học bài 3: Hình Bình Hành

[Cánh Diều] Giải toán 6 hình học bài 4: Hình Thang Cân

[Cánh Diều] Giải toán 6 hình học bài 5: Hình có trục đối xứng

[Cánh Diều] Giải toán 6 hình học bài 5: Hình có tâm đối xứng

[Cánh Diều] Giải toán 6 hình học bài: Bài tập cuối chương III

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương II

Phiếu nhận xét môn toán 6 sách cánh diều

Mục lục bài giải toán 6 tập 2 sách cánh diều

CHƯƠNG IV. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 1: Thu thập, tổ chức, biểu diễn, phân tích và xử lí dữ liệu

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 2: Biểu đồ cột kép

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 3: Mô hình xác suất trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 4: Xác suất thực nghiệm trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương IV

CHƯƠNG V. PHÂN SỐ VÀ SỐ THẬP PHÂN

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 1: Phân số với tử và mẫu là số nguyên

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 2: So sánh các phân số. Hỗn số dương

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 3: Phép cộng, phép trừ phân số

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 4: Phép nhân, phép chia phân số

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 5: Số thập phân

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 6: Phép cộng, phép trừ số thập phân

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 7: Phép nhân, phép chia số thập phân

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 8: Ước lượng và làm tròn số

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 9: Tỉ số. Tỉ số phần trăm

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 10: Hai bài toán về phân số

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương V

CHƯƠNG VI. HÌNH HỌC PHẲNG

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 1: Điểm. Đường thẳng

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 2: Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 3: Đoạn thẳng

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 4: Tia

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 5: Góc

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương VI

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 6