Trắc nghiệm Đại số 6 bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Chọn câu đúng

A. 2 > 3

B. 3 < -2

C. 0 < -3

D. -4 < -3

Câu 2: Chọn câu sai:

A. -5 < -2

B. 0 < 4

C. 0 > -1

D. -5 < -6

Câu 3: Chọn câu đúng:

 • A. |a| = a nếu a < 0
 • B. |a| = -a nếu a ≥ 0
 • C. |a| = a nếu a ≥ 0
 • D. |a| = a với mọi a

Câu 4: Tìm |-3|

 • A. -3
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 0

Câu 5: Giá trị tuyệt đối của số 6 là:

 • A. 6
 • B. -6
 • C. 5
 • D. -5

Câu 6: |-1| là

 • A. 1
 • B. -1
 • C. 0
 • D. 2

Câu 7: Chọn câu sai:

 • A. Mọi số nguyên dương đều lớn hơn số 0.
 • B. Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn số 0.
 • C. Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn bất kỳ số nguyên dương nào.
 • D. 0 không phải là số nguyên.

Câu 8: Chọn câu sai:

 • A. Giá trị tuyệt dối của một số nguyên dương là chính nó.
 • B. Giá trị tuyệt đối của một số nguyên âm là số đối của nó (và là một số nguyên dương).
 • C. Trong hai số nguyên âm, số nào có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn thì lớn hơn.
 • D. Hai số đối nhau có giá trị tuyệt đối đối nhau.

Câu 9: Chọn câu đúng:

 • A.Khoảng cách từ điểm a đến điểm 0 trên trục số là giá trị tuyệt đối của số nguyên a.
 • B.Khoảng cách từ điểm a đến điểm -a trên trục số là giá trị tuyệt đối của số nguyên a.
 • C.Khoảng cách từ điểm a đến điểm 1 trên trục số là giá trị tuyệt đối của số nguyên a.
 • D.Khoảng cách từ điểm a đến điểm -1 trên trục số là giá trị tuyệt đối của số nguyên a.

Câu 10: Sắp xếp các số ngyên sau theo thứ tự tăng dần: 2, 0, -1, -5, -17, 8

 • A.-17;-5;-1;0;2;8
 • B.-17;-5;-1;0;8;2
 • C.-17;-1;-5;0;2;8
 • D.-1;-5;-17;0;2;8
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên sgk Toán 6 tập 1 Trang 71 74


 • 18 lượt xem