Trắc nghiệm Hình học 6 bài 1: Điểm.Đường thẳng

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 1: Điểm.Đường thẳng Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1:

Có bao nhiêu đường thẳng trong hình vẽ sau:

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5

Câu 2:

Chọn phát biểu sai:

 • A. Một điểm có thể thuộc đồng thời nhiều đường thẳng.
 • B. Với một đường thẳng a cho trước, có những điểm thuộc a và có những điểm không thuộc a.
 • C. Trên đường thẳng chỉ có một điểm.
 • D. Một điểm có thể thuộc đồng thời hai đường thẳng.

Câu 3:

Đường thẳng a chứa những điểm nào

 • A. N, M
 • B. M, S
 • C. N, S
 • D. N, M, S

Câu 4:

Đường thẳng f không chứa điểm nào?

 • A. Q
 • B. R
 • C. S
 • D. Cả 3 điểm S, R, Q

Câu 5:

Cho hình vẽ sau:

Chọn phát biểu sai:

 • A. Điểm Q không thuộc cácđường thẳng b, c, và a
 • B. Điểm N nằm trên các đường thẳng b và c
 • C. Điểm P không nằm trên các đường thẳng c và a
 • D. Điểm M nằm trên các đường thẳng a và b

Câu 6: Dùng kí hiệu để ghi lại cách diễn dạt sau: “Đường thẳng a chứa điểm M và không chứa điểm P. Điểm O thuộc đường thẳng a và không thuộc đường thẳng b”

 • A. M ∈ a; P ∉ a; O ∈ a; O ∉ b
 • B. M ∈ a; P ∉ a; O ∉ a; O ∉ b
 • C. M ∉ a; P ∈ a; O ∈ a; O ∉ b
 • D. M ∉ a; P ∉ a; O ∈ a; O ∈ b

Câu 7: Hình vẽ nào dưới đây thể hiện đúng theo cách diễn đạt “Đường thẳng d đi qua các điểm A; B; C nhưng không đi qua các điểm E; F”

Trắc nghiệm Toán lớp 6: Điểm, đường thẳng

Trắc nghiệm Toán lớp 6: Điểm, đường thẳng

Câu 8: Cho hình vẽ sau:

Chọn câu sai:

A. A ∈ m

B. A ∉ m

C. A ∈ m, A ∈ n

D. A ∈ m, A ∉ n

Câu 9: Cho hình vẽ sau:

Chọn câu đúng:

 • A. D ∉ m
 • B. D ∉ n
 • C. D ∈ m
 • D. Cả A, B đều đúng.

Câu 10: Cho hình vẽ sau:

Đường thẳng n đi qua những điểm nào:

 • A. Điểm A
 • B. Điểm B và điểm C
 • C. Điểm B và điểm D
 • D. Điểm D và điểm C
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 1: Điểm.Đường thẳng sgk Toán 6 tập 1 Trang 103 105


 • 108 lượt xem