Trắc nghiệm Đại số 6 bài 17: Ước chung lớn nhất. Bội chung lớn nhất

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 17: Ước chung lớn nhất. Bội chung lớn nhất. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Tìm BCNN(38; 76)?

 • A. 2888
 • B. 37
 • C. 76
 • D. 144

Câu 2: Tìm ƯCLN(18; 60)?

 • A. 6
 • B. 30
 • C. 12
 • D. 18

Câu 3: ƯCLN của a và b là:

 • A. Bằng b nếu a chia hết cho b.
 • B. Bằng a nếu a chia hết cho b.
 • C. Là ước chung nhỏ nhất của a và b
 • D. Là hiệu của 2 số a và b.

Câu 4: Tìm ƯCLN của 15, 45 và 225

 • A. 18
 • B. 3
 • C. 15
 • D. 5

Câu 5: Cho a = 32.5.7 và b = 24.3.7. Tìm ƯCLN của a và b

 • A. ƯCLN(a; b) = 3.7
 • B. ƯCLN(a; b) = 32.72
 • C. ƯCLN(a; b) = 24.5
 • D. ƯCLN(a; b) = 24.32.5.7

Câu 6: ƯCLN (16, 5) là :

 • A. 1
 • B. 5
 • C. 16
 • D. 0

Câu 7: Cho Ư(12) = {1 ; 2; 3; 4; 6; 12}. Ư(18) = {1 ; 2; 3; 6 ; 9 ; 18}. ƯCLN(12,18) bằng:

 • A. 2
 • B. 6
 • C. 1
 • D. 3

Câu 8:ƯCLN (12 ; 30) là:

 • A. 6
 • B. 5
 • C. 2
 • D. 10

Câu 9: Ước chung lớn nhất ( 40; 60 ) là :

 • A. 20
 • B. 40
 • C. 30
 • D. 15

Câu 10: Một khu đất hình chữ nhất có chiều dài là 60cm, chiều rộng là 24cm. Người ta chia thành những thửa đất hình vuông bằng nhau, để mỗi thửa đất có diện tích lớn nhất thì độ dài mỗi cạnh của thửa đất đó bằng?

 • A.12cm
 • B.10cm
 • C.6cm
 • D.9cm
Xem đáp án

 • 35 lượt xem