Trắc nghiệm Đại số 6 bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Hãy chọn câu sai

 • A. Số chia hết cho 2 và 5 có tận cùng là chữ số 0
 • B. Một số chia hết cho 10 thì số đó chia hết cho 2
 • C. Số chia hết cho 2 có tận cùng là số lẻ
 • D. Số dư trong phép chia một số cho 2 bằng số dư trong phép chia chữ số tận cùng của nó cho 2.

Câu 2: Tổng chia hết cho 5 là

 • A. A = 10 + 25 + 34 + 2000
 • B. A = 5 + 10 + 70 + 1995
 • C. A = 25 + 15 + 33 + 45
 • D. A = 12 + 25 + 2000 + 1997

Câu 3:Từ ba trong bốn số 5, 6, 3, 0 hãy ghép thành số có ba chữ số khác nhau là số lớn nhết chia hết cho 2 và 5

 • A. 560
 • B. 360
 • C. 630
 • D. 650

Câu 4: Cho số N = 5a27b. Có bao nhiêu số N sao cho N là số có 5 chữ số khác nhau và N chia cho 3 dư 2, N chia cho 5 dư 1 và N chia hết cho 2. Chọn đáp án sai

 • A.50276
 • B.53276
 • C.59276
 • D.56276

Câu 5: Hãy chọn câu sai

 • A. Một số chia hết cho 9 thì số đó chia hết cho 3
 • B. Một số chia hết cho 3 thì số đó chia hết cho 9.
 • C. Một số chia hết cho 10 thì số đó chia hết cho 5
 • D. Một số chia hết cho 45 thì số đó chia hết cho 9
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 Toán 6 tập 1Trang 36 39


 • 14 lượt xem