Trắc nghiệm Đại số 6 bài 13: Bội và ước của một số nguyên

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 13: Bội và ước của một số nguyên Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Cho a, b ∈ Z và b ≠ 0. Nếu có số nguyên q sao cho a = bq thì:

 • A. a là ước của b
 • B. b là ước của a
 • C. a là bội của b
 • D. Cả B, C đều đúng

Câu 2: Các bội của 6 là:

 • A. -6; 6; 0; 23; -23
 • B. 132; -132; 16
 • C. -1; 1; 6; -6
 • D. 0; 6; -6; 12; -12; ...

Câu 3: Tập hợp các ước của -8 là:

 • A. A = {1; -1; 2; -2; 4; -4; 8; -8}
 • B. A = {0; ±1; ±2; ±4; ±8}
 • C. A = {1; 2; 4; 8}
 • D. A = {0; 1; 2; 4; 8}

Câu 4: Có bao nhiêu ước của -24

 • A. 9
 • B. 17
 • C. 8
 • D. 16

Câu 5: Tập hợp tất cả các bội của 7 có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 50 là:

 • A. {0; ±7; ±14; ±21; ±28; ±35; ±42; ±49}
 • B. {±7; ±14; ±21; ±28; ±35; ±42; ±49}
 • C. {0; 7; 14; 21;28; 35; 42; 49}
 • D. {0; 7; 14; 21; 28; 35; 42; 49; -7; -14; -21; -28; -35; -42; -49; -56; ...}

Câu 6: Tìm x, biết 12:x và x < -2

 • A. {1}
 • B. {-3; -4; -6; -12}
 • C. {-2; -1}
 • D. {-2; -1; 1; 2; 3; ;4; 6; 12}
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 13: Bội và ước của một số nguyên sgk Toán 6 tập 1 Trang 96 97


 • 17 lượt xem