Trắc nghiệm Hình học 6 Bài 3: Số đo góc

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Bài 3: Số đo góc Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Chọn câu sai:

 • A. Góc vuông là góc có số đo bằng 90°
 • B. Góc có số đo lớn hơn 0° và nhỏ hơn 90° là góc nhọn
 • C. Góc tù là góc có số đo lớn hơn 90° và nhỏ hơn 180°
 • D. Góc có số đo nhỏ hơn 180° là góc tù

Câu 2: Chọn phát biểu đúng:

 • A. Góc có số đo 120° là góc vuông
 • B. Góc có số đo 80° là góc tù
 • C. Góc có số đo 100° là góc nhọn
 • D. Góc có số đo 150° là góc tù

Câu 3: Cho 9 tia chung gốc (không có tia nào trùng nhau) thì số góc tạo thành là:

 • A. 16
 • B. 72
 • C. 36
 • D. 42

Câu 4: Góc trên hình có số đo bao nhiêu độ:

 • A. 50°
 • B. 40°
 • C. 60°
 • D. 130°

Câu 5: Cho ∠xOm = 45° và góc xOm bằng góc yAn. Khi đó góc yAn bằng:

 • A. 50°
 • B. 40°
 • C. 45°
 • D. 30°
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải Bài 3: Số đo góc sgk Toán 6 tập 2 Trang 75 80


 • 20 lượt xem