Giải bài Luyện từ và câu Dùng từ đồng âm để chơi chữ

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 5 tập 1,Giải bài Luyện từ và câu Dùng từ đồng âm để chơi chữ Tiếng Việt 5 tập 1.Dùng từ đồng âm để chơi chữ là dựa vào hiện tượng đồng âm, tạo ra những câu nói có nhiều nghĩa, gây ra những bất ngờ thú vị cho người đọc, người nghe. Những kiến thức trọng tâm, những câu hỏi trong bài học sẽ được hướng dẫn trả lời, soạn bài đầy đủ, chi tiết

1. Ghi nhớ

Dùng từ đồng âm để chơi chữ là dựa vào hiện tượng đồng âm, tạo ra những câu nói có nhiều nghĩa, gây ra những bất ngờ thú vị cho người đọc, người nghe.

2. Luyện tập

1. Các câu sau đã sử dụng những từ đồng âm nào để chơi chữ ?

a. Ruồi đậu mâm xôi đậu.

Kiến bò đĩa thịt bò.

b. Một nghề cho chín còn hơn chín nghề.

c. Bác bác trứng, tôi tôi vôi.

d. Con ngựa đá con ngựa đá, con ngựa đá không đá con ngựa.

Trả lời:

Các từ đồng âm đã được sử dụng để chơi chữ là:

a. Ruồi đậu mâm xôi đậu.

Kiến đĩa thịt .

b. Một nghề cho chín còn hơn chín nghề.

c. Bác bác trứng, tôi tôi vôi.

d. Con ngựa đá con ngựa đá, con ngựa đá không đá con ngựa.

2. Đặt câu với một cặp từ đồng âm em vừa tìm được ở bài tập 1

Trả lời:

Đặt câu với cặp từ chín - chín:

  • Chúng ta cần ăn chín uống sôi.
  • Hôm nay, em được chín điểm môn Toán.

Đặt câu với cặp từ đá - đá

  • Hai chú gà trống đang đá nhau ngoài sân.
  • Bức tượng bằng đá được điêu khắc rất tinh xảo.

  • 9 lượt xem