Giải bài Luyện từ và câu Luyện tập về quan hệ từ

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 5 tập 1, Giải bài Luyện từ và câu Luyện tập về quan hệ từ Tiếng Việt 5 tập 1. Những kiến thức trọng tâm, những câu hỏi trong bài học sẽ được hướng dẫn trả lời, soạn bài đầy đủ, chi tiết.

1. Tìm quan hệ từ trong đoạn trích dưới đây và cho biết mỗi quan hệ từ nỗi những từ ngữ nào trong câu:

A Cháng đeo cày. Cái cày của người Hmông to nặng, bắp cày bằng gỗ tốt màu đen, vòng như hình cái cung, ôm lấy bộ ngực nở. Trông anh hùng dũng như một chàng hiệp sĩ cổ đeo cung ra trận.

Trả lời:

Các quan hệ từ có trong đoạn trích trên là:

  • Quan hệ từ "của": nối "cái cày" với "người Hmông"
  • Quan hệ từ"bằng": nối "bắp cày" với "gỗ tốt màu đen"
  • Quan hệ từ "như": nối "vòng" với "hình cái cung"
  • Quan hệ từ "như": nối "hùng dũng" với "một chàng hiệp sĩ cổ đeo cung ra trận"

2. Các từ in đậm được dùng trong mỗi câu dưới đây biểu thị quan hệ gì?

a. Quân sĩ cùng nhân dân trong vùng tìm đủ mọi cách cứu voi khỏi bãi lầy nhưng vô hiệu.

b. Thuyền chúng tôi tiếp tục chèo, đi tới ba nghìn thước rồi vẫn thấy chim đậu trắng xóa trên những cành cây gie sát ra sông.

c. Nếu hoa có ở trời cao

Thì bầy ong cũng mang vào mật thơm.

Trả lời:

a. Từ in đậm "nhưng" biểu thị quan hệ đối lập, tương phản.

b. Từ in đậm "mà" biểu thị quan hệ tương phản.

c. Cặp từ in đậm "nếu...thì" biểu thị quan hệ giả thiết - kết quả.

3. Tìm quan hệ từ (và, nhưng, trên, thì, ở, của) thích hợp với mỗi ô trống dưới đây:

a. Trời bây giờ trong vắt, thăm thẳm ... cao.

b. Một vầng trăng tròn, to ... đỏ hồng hiện lên ... chân trời, sau rặng tre đen ... một ngôi làng xa.

c.Trăng quầng ... hạn, trăng tán ... mưa.

d. Tôi đã đi nhiều nơi, đóng quân ở nhiều chỗ đẹp hơn đây nhiều, nhân dân coi tôi như người làng ... thương yêu tôi hết mực, ... sao sức quyến rũ, nhớ thương vẫn không mãnh liệt, day dứt bằng mảnh đất cọc cằn này.

Trả lời:

a. Trời bây giờ trong vắt, thăm thẳm cao.

b. Một vầng trăng tròn, to đỏ hồng hiện lên ở chân trời, sau rặng tre đen một ngôi làng xa.

c. Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa.

d. Tôi đã đi nhiều nơi, đóng quân ở nhiều chỗ đẹp hơn đây nhiều, nhân dân coi tôi như người làng thương yêu tôi hết mực, nhưng sao sức quyến rũ, nhớ thương vẫn không mãnh liệt, day dứt bằng mảnh đất cọc cằn này.

4. Đặt câu với mỗi quan hệ từ sau: mà, thì, bằng.

Trả lời:

  • Em bé ăn mãi chưa hết bát cơm.
  • Nếu trời không mưa thì chúng ta sẽ đi chơi.
  • Cô giáo đã dạy chúng em bằng sự tận tâm và tình yêu thương vô bờ bến

  • 7 lượt xem