Giải toán 6 chân trời

Dưới đây là toàn bộ bài giải sách Toán 6 chân trời sáng tạo (CTST) - nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Cách hướng dẫn, trình bày lời giải chi tiết, dễ hiểu. Học sinh muốn xem bài nào thì click vào tên bài để xem. Chân trời sáng tạo toán 6 KhoaHoc

MỤC LỤC BÀI GIẢI TOÁN 6 TẬP 1 SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Phần SỐ VÀ ĐẠI SỐ

CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 2: Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 3: Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 4: Lũy thừa với số mũ tự nhiên

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 5: Thực hiện các phép tính

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 6: Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 7: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 8: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 9: Ước và bội

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 10: Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 11: Hoạt động thực hành và trải nghiệm

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 12: Ước chung. Ước chung lớn nhất

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 13: Bội chung. Bội chung nhỏ nhất

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 14: Hoạt động thực hành và trải nghiệm

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương 1

CHƯƠNG 2. SỐ NGUYÊN

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 1: Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 2: Thứ tự trọng tập hợp số nguyên

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 3: Phép cộng và phép trừ hai số nguyên

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 4: Phép nhân và phép chia hai số nguyên

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 5: Hoạt động thực hành và trải nghiệm

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương 2

Phần HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

CHƯƠNG 3. HÌNH HỌC TRỰC QUAN. CÁC HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 1: Hình vuông – Tam giác đều – Lục giác đều

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 2: Hình chữ nhật – Hình thoi – Hình bình hành – Hình thang cân

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 3: Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 4: Hoạt động thực hành và trải nghiệm

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương 3

Phần MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

CHƯƠNG 4. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 1: Thu thập và phân loại dữ liệu

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 2: Biểu diễn dữ liệu trên bảng

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 3: Biểu đồ tranh

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 4: Biểu đồ cột – Biểu đồ cột kép

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 5: Hoạt động thực hành và trải nghiệm

Phiếu nhận xét môn toán 6 sách chân trời sáng tạo

MỤC LỤC BÀI GIẢI TOÁN 6 TẬP 2 SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Phần SỐ VÀ ĐẠI SỐ

CHƯƠNG 5. PHÂN SỐ

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 1: Phân số với tử số và mẫu số là số nguyên

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 2: Tính chất cơ bản của phân số

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 3: So sánh phân số

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 4: Phép cộng và phép trừ phân số

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 5: Phép nhân và phép chia phân số

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 6: Giá trị phân số của một số

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 7: Hỗn số

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương 5

CHƯƠNG 6. SỐ THẬP PHÂN

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài: Số thập phân

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài: Các phép tính với số thập phân

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài: Làm tròn số thập phân và ước lượng kết quả

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài: Tỉ số và tỉ số phần trăm

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài: Bài toán về tỉ số phần trăm

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương 6

Phần HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

CHƯƠNG 7. HÌNH HỌC TRỰC QUAN

TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG THẾ GIỚI TỰ NHIÊN

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 hình học bài: Hình có trục đối xứng

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 hình học bài: Hình có tâm đối xứng

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 hình học bài: Bài tập cuối chương 7

CHƯƠNG 8. HÌNH HỌC PHẲNG

CÁC HÌNH HỌC CƠ BẢN

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 hình học bài: Điểm. Đường thẳng

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 hình học bài: Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng hàng

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 hình học bài: Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 hình học bài: Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 hình học bài: Trung điểm của đoạn thẳng

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 hình học bài: Góc

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 hình học bài: Số đo góc. Các góc đặc biệt

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 hình học bài: Bài tập cuối chương 8

Phần MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

CHƯƠNG 9. MỐT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 hình học bài: Phép thử nghiệm - Sự kiện

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 hình học bài: Xác suất thử nghiệm

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 hình học bài: Bài tập cuối chương 9

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 6