Giải bài 35 hóa học 9: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

 • 1 Đánh giá

Công thức cấu tạo của hợp chất hữu cơ được biểu diễn như thế nào ? Để biết chi tiết, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ. Với kiến thức trọng tâm và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

 • Ôn tập lý thuyết
 • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

I. Đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

1. Hóa trị và liên kết giữa các nguyên tử

 • Trong các hợp chắt hữu cơ, cacbon luôn có hóa trị IV, hiđro có hóa trị I, oxi có hóa trị II.

Giải bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ - SGK hóa học 9 trang 109

 • Mỗi hóa trị được biểu diễn bằng một gạch nối giữa hai nguyên tử liên kết.

2. Mạch cacbon

 • Trong hợp chất hữu cơ, các nguyên tử cacbon di liên kết với nhau tạo thành mạch cacbon. Có 3 loại mạch cacbon là mạch không phân nhánh (mạch thẳng), mạch nhánh và mạch vòng.

Giải bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ - SGK hóa học 9 trang 109

3. Trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử

 • Mỗi hợp chất hữu cơ có một trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử. Thí dụ: cùng công thức phân tử C2H6O nhưng trật tự liên kết giữa các nguyên tử khác nhau, tạo thành hai hợp chất khác nhau là rượu etylic và đimetyl ete.

Giải bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ - SGK hóa học 9 trang 109

II. Công thức cấu tạo

 • Công thức cấu tạo là công thức biểu diễn đầy đủ liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.
  • Metan: CH4

Giải bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ - SGK hóa học 9 trang 109

  • Rượu etylic: CH3 – CH2 – OH

Giải bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ - SGK hóa học 9 trang 109

 • Công thức cấu tạo cho biết thành phần của phân tử và trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 112 - SGK hóa học 9

Hãy chỉ ra những chỗ sai trong các công thức sau và viết lại cho đúng :

Giải câu 1 bài 35 - Hóa học 9 trang 112

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 112 - SGK hóa học 9

Hãy viết công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử sau :

CH3Br, CH4O, CH4, C2H6, C2H5Br.

Biết rằng brom có hoá trị I.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 112 - SGK hóa học 9

Hãy viết công thức cấu tạo dạng mạch vòng ứng với các công thức phân tử sau : C3H6, C4H3, C5H10.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 112 - SGK hóa học 9

Những công thức cấu tạo nào sau đây biểu diễn cùng một chất ?

Giải bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ - SGK hóa học 9 trang 109

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 112 - SGK hóa học 9

Phân tử hợp chất hữu cơ A có hai nguyên tố. Khi đốt cháy 3 gam chất A thu được 5,4 gam H2O. Hãy xác định công thức phân tử của A, biết khối lượng mol của A là 30 gam.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm hóa học 9 bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ


 • 11 lượt xem