Giải bài 45 hóa học 9: Axit axetic

  • 1 Đánh giá

Axit axetic có công thức cấu tạo như thế nào? Nó có tính chất ứng dụng gì? Để biết chi tiết, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài: Axit axetic. Với kiến thức trọng tâm và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

I. Tính chất vật lí

  • Axit axetic CH3COOH là chất lỏng, không màu, vị chua, tan vô hạn trong nước

II. Cấu tạo phân tử

Giải bài 45: Axit axetic - SGK hóa học 9 trang 140

Hay CH3 – COOH

Nhóm –COOH (Cacboxyl) làm cho phân tử có tính axit.

III. Tính chất hóa học

1. Axit axetic cũng có đầy đủ tính chất của một axit, nhưng là một axit yếu.

  • Dung dịch axit axetic làm quỳ tím đổi màu thành đỏ.
  • Tác dụng với oxit bazơ, bazơ tạo thành muối và nước.

CH3COOH + NaOH → H2O + CH3COONa (Natri axetat)

2CH3COOH + Na2CO3 → 2CH3COONa + CO2 + H2O

2. Tác dụng với ancol etylic tạo ra este và nước

CH3COOH + HO-C2H5 ↔ (đk: H2SO4 đặc, to) CH3COO C2H5 + H2O.

IV. Ứng dụng

Giải bài 45: Axit axetic - SGK hóa học 9 trang 140

V. Điều chế

  • Trong công nghiệp

2C4H10 + 3O2 →(xt, to) 4CH3COOH + 2H2O

  • Để sản xuất giấm ăn

CH3CH2OH + O2 →(men giấm) CH3COOH + 2H2O.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 143 - SGK hóa học 9

Hãy Điền những từ thích hợp vào chỗ trống

a) Axit axetic là chất... không màu, vị....tan....trong nước.

b) Axit axetic là nguyên liệu để điều chế .....

c) Giấm ăn là dung dịch..... từ 2 đến 5%.

d) Bằng cách ...... butan với chất xúc tác thích hợp người ta thu được.....

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 143 - SGK hóa học 9

Trong các chất sau đây:

a) C2H5OH.

b) CH3COOH.

c) CH3CH2CH2OH.

d) CH3CH2COOH.

Chất nào tác dụng được với Na, NaOH, Mg, CaO? Viết các phương trình hóa học.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 143 - SGK hóa học 9

Axit axetic có tính axit vì trong phân từ:

Giải bài 45: Axit axetic - SGK hóa học 9 trang 140

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 143 - SGK hóa học 9

Trong các chất sau đây, chất nào có tính axit ? Giải thích.

Giải bài 45: Axit axetic - SGK hóa học 9 trang 140

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 143 - SGK hóa học 9

Axit axetic có thể tác dụng được với những chất nào trong các chất sau đây : ZnO, Na2SO4, KOH, Na2CO3, Cu, Fe ?

Viết các phương trình phản ứng hóa học nếu có.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Trang 143 - SGK hóa học 9

Hãy viết phương trình hóa học điều chế axit axetic từ :

a) natri axetat và axit sunfuric.

b) rượu etylic.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7: Trang 143 - SGK hóa học 9

Cho 60 gam CH3COOH tác dụng với 100 gam CH3CH2OH thu được 55 gam CH3 –COOC2H5.

a) Viết phương trình hóa học và gọi tên sản phẩm của phản ứng.

b) Tính hiệu suất của phản ứng trên.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8: Trang 143 - SGK hóa học 9

Cho dung dịch axit axetic nồng độ a% tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH nồng độ 10% thu được dung dịch muối có nồng độ 10,25%. Hãy tính a.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm hóa học 9 bài 45: Axit axetic


  • 46 lượt xem