Giải bài 56 hóa học 9: Ôn tập cuối năm Phần 2

  • 1 Đánh giá

Để củng cố về tính chất hóa học cơ bản của một số hợp chất hữu cơ. KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài: Ôn tập cuối năm - Phần 2. Với lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

PHẦN II: HÓA HỮU CƠ

1. Công thức cấu tạo

Metan, etilen, axetilen, benzen, rượu etylic, axit axetic.

2. Các phản ứng quan trọng

a) Phản ứng cháy của các hiđrocacbon, rượu etylic.

b) Phản ứng thế của metan, benzen với clo, brom.

c) Phản ứng cộng của etilen và axetilen, phản ứng trùng hợp của etilen.

d) Phản ứng của rượu etylic và axit axetic, với natri.

e) Phản ứng của axit axetic với kim loại, bazơ, oxit bazơ, oxit bazơ, muối.

f) Phản ứng thủy phân của chất béo, gluxit, protein.

3. Các ứng dụng

a) Ứng dụng của hiđrocacbon

b) Ứng dụng của chất béo, gluxit, protein.

c) Ứng dụng của polime.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 168 - SGK hóa học 9

Những chất sau đây có điểm gì chung (thành phần, cấu tạo, tính chất) ?

a) Metan, etilen, axetilen, bezen.

b) Rượu etylic, axit axetic, glucozơ, protein.

c) Protein, tinh bột, xenlulozơ, polietilen.

d) Etyl axetat, chất béo.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 168 - SGK hóa học 9

Dựa trên đặc điểm nào, người ta xếp các chất sau vào cùng một nhóm:

a) Dầu mỏ, khí tự nhiên, than đá, gỗ.

b) Glucozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 168 - SGK hóa học 9

Viết các phương trình hóa học thực hiện các chuyển đổi hóa học sau:

Giải bài 56: Ôn tập cuối năm - Phần 2 - SGK hóa học 9 trang 167

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 168 - SGK hóa học 9

Chọn câu đúng trong các câu sau:

a) Metan, etilen, axetilen đều làm mất màu dung dịch brom.

b) Etilen, axetilen, benzen đều làm mất màu dung dịch brom.

c) Metan, etilen, benzen đều không làm mất màu dung dịch brom.

d) Etilen, axetilen, benzen đều không làm mất màu dung dịch brom.

e) Axetilen, etilen đều làm mất màu dung dịch brom.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 168 - SGK hóa học 9

Nêu phương pháp hóa học để phân biệt các chất sau:

a) CH4, C2H4, CO2.

b) C2H5OH, CH3COOC2H5, CH3COOH.

c) Dung dịch glucozơ, dung dịch saccarozơ, dung dịch axit axetic.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Trang 168 - SGK hóa học 9

Đốt cháy 4,5g chất hữu cơ A thu được 6,6g khí CO2 và 2,7g H2O. Xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ A. Biết khối lượng mol của hợp chất là 60g.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7: Trang 168 - SGK hóa học 9

Đốt cháy hợp chất hữu cơ X bằng oxi thấy sản phẩm tạo ra gồm có CO2, H2O, N2. Hỏi X có thể là những chất nào trong các chất sau: tinh bột, benzen, chất béo, protein.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 33 lượt xem