Bài 37: Dân cư Bắc Mĩ

 • 1 Đánh giá

Sự phân bố dân cư ở Bắc Mĩ đang biến động cùng với các chuyển biến trong nền kinh tế của các quốc gia trên lục địa này. Qúa trình đô thị hóa nhanh ở Bắc Mĩ là kết qủa của sự phát triển công nghiệp, hình thành nên các dải siêu đô thị.

A. Kiến thức trọng tâm

1. Sự phân bố dân cư

 • Dân số: 415,1 triệu người (năm 2001)
 • Mật độ dân số: 20 người /km2
 • Dân cư phân bố không đều giữa miền Bắc và miền Nam, giữa phía Đông và phía Tây.
 • Ngày nay, một bộ phận dân cư ở Hoa Kì đang có dự biến đổi lớn.
 • Hơn 3/4 dân cư Bắc Mĩ sống trong các đô thị.

2. Đặc điểm đô thị

 • Các đô thị ở Bắc Mĩ phát triển nhanh, đặc biệt là của Hoa Kì
 • Số dân thành thị tăng nhanh, chiếm 76& dân số
 • Các đô thị lớn chủ yếu tập trung ven biển và phía Nam Hồ Lớn.
 • Ngày nay, nhiều đô thị mới đã xuất hiện ở phía Nam và phía Tây Hoa Kì.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Tại sao ở miền Bắc và ở phía tây dân cư lại quá thưa thớt như vậy?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Dựa vào hình 37.1, nêu tên một sô" thành phô" lớn nằm trên hai dải siêu đô thị từ Bô-xtơn đến Oa-sinh-tơn và từ Si-ca-gô đến Môn-trê-an.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trình bày sự thay đổi trong phân bố dân cư của Bắc Mĩ.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm địa lí 7 bài 37: Dân cư Bắc Mĩ


 • 12 lượt xem
Chủ đề liên quan