Giải toán 6 tập 2 sách mới kết nối, chân trời, cánh diều

Ở đây có giải bài tập toán lớp 6 tập 2 của 3 bộ sách: Cánh diều, chân trời sáng tạo, kết nối tri thức với cuộc sống. Cách trình bày dễ hiểu, khoa học. Các em học sinh, thầy cô giáo muốn xem lời giải của bài nào thì click vào bài đó để xem. Để tìm các bài giải toán 6 tập 1 trên mạng. Hãy gõ vào ô tìm kiếm google dòng chữ: Giai toan 6 tap 2 KhoaHoc.

GIẢI TOÁN 6 TẬP 2 - SÁCH KẾT NỐI

CHƯƠNG VI. PHÂN SỐ

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 23: Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 24: So sánh phân số .Hỗn số dương

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 25 : Phép cộng và phép trừ phân số.

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 26: Phép nhân và phép chia phân số.

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 27: Hai bài toán về phân số.

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 Bài tập cuối chương VI

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài : Luyện tập chung trang 13

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài : Luyện tập chung trang 25

CHƯƠNG VII. SỐ THẬP PHÂN

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 28: Số thập phân.

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 30 : Làm tròn và ước lượng

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 29 : Tính toán với số thập phân.

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 31: Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm.

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài : Luyện tập chung trang 43

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 Bài tập cuối chương VII

CHƯƠNG VIII. NHỮNG HÌNH HỌC CƠ BẢN

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 32: Điểm và đường thẳng.

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 33: Điểm nằm giữa hai điểm .Tia

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 34 : Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng.

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 35 : Trung điểm của đoạn thẳng.

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài : Luyện tập chung trang 62

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 36 : Góc

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 37 : Số đo góc

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài : Luyện tập chung trang 70

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 Bài tập cuối chương VIII

CHƯƠNG IX. DỮ LIỆU VÀ XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 38 : Dữ liệu và thu nhập dữ liệu.

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 39 : Bảng thống kê và biểu đồ tranh

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 40 : Biểu đồ cột

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 41 : Biểu đồ cột kép

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 42 : Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 43 : Xác suất thực nghiệm

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 Bài tập cuối chương IX

[Kết nối tri thức] Giải toán 6 Bài tập ôn tập cuối năm

GIẢI TOÁN 6 TẬP 2 - SÁCH CHÂN TRỜI

PHẦN SỐ VÀ ĐẠI SỐ

CHƯƠNG 5. PHÂN SỐ

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 1: Phân số với tử số và mẫu số là số nguyên

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 2: Tính chất cơ bản của phân số

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 3: So sánh phân số

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 4: Phép cộng và phép trừ phân số

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 5: Phép nhân và phép chia phân số

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 6: Giá trị phân số của một số

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 7: Hỗn số

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương 5

CHƯƠNG 6. SỐ THẬP PHÂN

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài: Số thập phân

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài: Các phép tính với số thập phân

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài: Làm tròn số thập phân và ước lượng kết quả

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài: Tỉ số và tỉ số phần trăm

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài: Bài toán về tỉ số phần trăm

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương 6

PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

CHƯƠNG 7. HÌNH HỌC TRỰC QUAN

TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG THẾ GIỚI TỰ NHIÊN

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 hình học bài: Hình có trục đối xứng

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 hình học bài: Hình có tâm đối xứng

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 hình học bài: Bài tập cuối chương 7

CHƯƠNG 8. HÌNH HỌC PHẲNG

CÁC HÌNH HỌC CƠ BẢN

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 hình học bài: Điểm. Đường thẳng

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 hình học bài: Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng hàng

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 hình học bài: Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 hình học bài: Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 hình học bài: Trung điểm của đoạn thẳng

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 hình học bài: Góc

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 hình học bài: Số đo góc. Các góc đặc biệt

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 hình học bài: Bài tập cuối chương 8

PHẦN MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

CHƯƠNG 9. MỐT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 hình học bài: Phép thử nghiệm - Sự kiện

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 hình học bài: Xác suất thử nghiệm

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 hình học bài: Bài tập cuối chương 9

GIẢI TOÁN 6 TẬP 2 - SÁCH CÁNH DIỀU

CHƯƠNG IV. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 1: Thu thập, tổ chức, biểu diễn, phân tích và xử lí dữ liệu

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 2: Biểu đồ cột kép

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 3: Mô hình xác suất trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 4: Xác suất thực nghiệm trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương IV

CHƯƠNG V. PHÂN SỐ VÀ SỐ THẬP PHÂN

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 1: Phân số với tử và mẫu là số nguyên

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 2: So sánh các phân số. Hỗn số dương

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 3: Phép cộng, phép trừ phân số

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 4: Phép nhân, phép chia phân số

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 5: Số thập phân

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 6: Phép cộng, phép trừ số thập phân

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 7: Phép nhân, phép chia số thập phân

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 8: Ước lượng và làm tròn số

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 9: Tỉ số. Tỉ số phần trăm

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 10: Hai bài toán về phân số

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương V

CHƯƠNG VI. HÌNH HỌC PHẲNG

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 1: Điểm. Đường thẳng

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 2: Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 3: Đoạn thẳng

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 4: Tia

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 5: Góc

[Cánh Diều] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương VI

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 6