Giải bài chính tả: Cậu bé thông minh - tiếng việt 3 tập 1 trang 6

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 4 tập 1, Giải bài chính tả: Cậu bé thông minh - tiếng việt 3 tập 1 trang 6. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

1. Tập chép: Cậu bé thông minh (từ Hôm sau ... đến để xẻ thịt chim.)

  • Lời nói của cậu bé được đặt sau những dấu câu nào?
  • Những chữ nào trong bài chính tả được viết hoa?

Trả lời:

Cậu bé thông minh

Hôm sau, nhà vua cho người đem đến một con chim sẻ nhỏ, bảo cậu bé làm ba mâm cỗ. Cậu bé đưa cho sứ giả một chiếc kim khâu, nói:

- Xin ông về tâu Đức Vua rèn cho tôi chiếc kim này thành một con dao thật sắc để xẻ thịt chim.

Trả lời câu hỏi:

  • Lời nói của cậu bé được đặt sau dấu hai chấm, xuống dòng gạch đầu dòng.
  • Những chữ trong bài chính tả được viết hoa là:
    • Hôm sau, Cậu bé, Xin ông đó là những chữ đầu dòng, đầu câu
    • Đức Vua đó là tên riêng.

Câu 2: Điền vào chỗ trống:

a. l hay n ?

- hạ ...ệnh

- ...ộp bài

- hôm ...ọ

b. an hay ang?

- đ... hoàng

- đ... ông

- s... loáng

Trả lời:

a. l hay n ?

- hạ lệnh

- Nộp bài

- hôm nọ

b. an hay ang?

- đàng hoàng

- đàn ông

- sáng loáng

Câu 3: Viết vào vở những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau:

Số thứ tựChữTên chữ
1aa
2á
3
4b
5c
6xê hát
7d
8đ
9e
10ê

Trả lời:

Số thứ tựChữTên chữ
1aa
2ăá
3â
4b
5c
6chxê hát
7d
8đđê
9ee
10êê

  • 6 lượt xem