Giải bài chính tả: Nhà rông ở Tây Nguyên - tiếng việt 3 tập 1 trang 128

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 3 tập 1, Giải bài chính tả: Nhà rông ở Tây Nguyên - tiếng việt 3 tập 1 trang 128. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

Câu 1. Nghe- viết: Nhà rông ở Tây Nguyên (từ gian đầu nhà rông ... đến dùng khi cúng tế).

Trả lời:

Gian đầu nhà rông là nơi thờ thần làng, trên vách treo một giỏ mây đựng hòn đá thần. Đó là hòn đá mà già làng nhặt lấy khi chọn đất lập làng. Xung quanh hòn đá thần, người ta treo những cành hoa đan bằng tre, vũ khí, nông cụ của cha ông truyền lại và chiêng trống dùng khi cúng tế.

Câu 2. Điền vào chỗ trống ưi hay ươi?

- khung c..., c... ngựa, s... ấm

- mát r..., g... thư, t... cây 

Trả lời:

- khung cửi, cưỡi ngựa, sưởi ấm

- mát rượi , gửi thư, tưới cây 

Câu 3. Tìm những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau

a. xâu, sâu, xẻ, sẻ

b. bật, bậc, nhất, nhấc

Trả lời:

Xâuxâu kim, xâu xé, xâu chuỗibậtbật nhảy, tất bật, bật lửa, bật cười, bật dậy
sâucon sâu, sâu răng, sâu sắc, sâu thăm, sâu bọ, sâu xabậcbậc thềm, thứ bậc, cấp bậc, bậc thang, bậc nhất
xẻxẻ gỗ, xẻ rãnh, mổ xẻ, cắt xẻ, xẻ đôinhẩtbậc nhất, nhất quán, duy nhất, đồng nhất, hạng nhất, thống nhất
sẻchim sẻ, chia sẻ, san sẻnhấcnhấc nổi, nhấc chân, nhấc bổng.

  • 1 lượt xem