[Explore] Tiếng Anh 6 Unit 10 Worksheet

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải Explore English: Unit 10 Worksheet. Đây là phần bài tập nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ làm bài tốt hơn.

1. Unscramble the letters to make words describing weather.

a. ortmys ———

b. ynuns ———

c. ydolcu _____

d. yarni ______

e. nwdiy _____

=> Answer:

a. Stormy b. sunny

c. cloudy d. rainy e. windy

[Cánh Diều] Explore English: Unit 10 Worksheet

=> Answer:

a. Rainy b. Sunny c. Windy d. Stormy e. Cloudy

[Cánh Diều] Explore English: Unit 10 Worksheet

a. Whats the coldest city?

b.. Whats the hottest city?

c. Tomorrow in Madrid, it will be

d. Today in Tokyo, it's

e. lf we go to Hồ Chí Minh City tomorrow,

=> Answer:

a. It's Sanfrancisco

b. It's Ho Chi Minh city

c. Cloudy

d. Sunny

e. It will be stormy

4. Look at a forecast for your town's weather today and tomorrow. Write about it. Use complete sentences.

Example: Today in London, is 12 degrees and cloudy. Tomorrow, it will be...

=> Answer:

Today in Tokyo, is 26 degrees and sunny. Tomorrow, it will be cloudy

Today in Ho Chi Minh, is 30 degrees and rainy. Tomorrow, it will be stormy

Today in Madrid, is 21 degrees and sunny. Tomorrow, it will be cloudy

Today in London, is 12 degrees and windy. Tomorrow, it will be cloudy


  • 9 lượt xem
Chủ đề liên quan